AB Destekli Projeler

AB Destekleri

AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında, hibe programı uygulamasıyla projeler destekleniyor. Bu çerçevede, destek programların öncelik alanlarında belirlenen şartlara uygun projelerden, yarışma yoluyla seçilenler, hibelerden yararlanıyor. Hibe programlarının hazırlık ve uygulamaları DPT koordinasyonuyla gerçekleşiyor. İhale aşamaları ise Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülüyor.

Bu programlara, ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içinde yürütülmesi koşuluyla, yerel yönetimler ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabiliyor. KOBİ’ler ise, doğrudan gelir artırıcı nitelikte olmayan faaliyetlerine hibe alabiliyor. Bu niteliğe sahip kurum ve kuruluşlar:

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),
KOBİ’ler,
Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm yerel inisiyatifler,
Sanayi, ticaret, ziraat, meslek oda ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler,
Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim kurumları.

Hibe Başvuru Rehberi’nde aksi belirtilmedikçe, kamu kurum ve kuruluşları hibeden yararlanamıyor ancak projelerin hazırlanması ve uygulanmasına destek verebiliyor. Bu amaçla iştirakçi olabiliyorlar.

Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma Ajansları Ülkemizin Avrupa Birliği üyelik süreci çerçevesinde Bölgesel Politika alanında yürüttüğü uyum çalışmaları kapsamında kurulmuştur. Kalkınma Ajansları kuruldukları bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacak faaliyetleri yürütmekle görevlendirilmişlerdir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yürütülen bölgesel kalkınma politikası çerçevesinde Türkiye, “Düzey-2 Bölgesi” olarak adlandırılan 26 alt bölgeye ayrılmıştır. Her bir “Düzey-2 Bölgesi” için Kalkınma Ajansları kurulmasına karar verişmiştir. Bu çerçevede, İzmir ve Çukurova (Adana-Mersin) Kalkınma Ajansları ilk pilot uygulamaların yapılacağı Kalkınma Ajansları olarak kurulmuş ve faaliyete başlamıştır.

Kurulan Kalkınma Ajansları bölgelerinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması amacıyla bölge içerisinde faaliyet gösteren kuruluşların projelerine finansman sağlamayı hedefleyen hibe programları geliştirmişlerdir.

Leave a Comment

shared on wplocker.com