Avrupa Birliği 2013-2014 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı Duyurusu

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

 

2013-2014 AKADEMİK YILI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU

Jean Monnet Burs Programının kapsamı, başvuru şartları ve yürütülmesine ilişkin esaslar aşağıda verilmektedir. Söz konusu şartlar 2013-2014 akademik yılı için belirlenmiş olup, geçmiş yıllardaki uygulamalar 2013-2014 akademik yılı için emsal teşkil etmemektedir.

 

Bursun Amacı

 

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Dolayısıyla Program, diğer eğitim burslarından farklı olarak sadece söz konusu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek akademik çalışmaları desteklemektedir.

 

Bursiyerlerin, akademik çalışmalarının bitiminde Türkiye’ye dönerek ilgili alanlarda çalışmaları beklenmektedir.

 

 

Bursun Kapsamı

 

Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi veya araştırma programları çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları desteklemektedir. Başka bir ifadeyle, Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilmektedir.

 

Bu nedenle, diğer lisansüstü burs programlarından farklı olarak sadece aşağıda belirtilen AB müktesebat başlıklarında yapılacak çalışmalara burs verilmesi öngörülmektedir:

 

 • Malların Serbest Dolaşımı
 • İşçilerin Serbest Dolaşımı
 • İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
 • Sermayenin Serbest Dolaşımı
 • Kamu Alımları
 • Şirketler Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Rekabet Politikası
 • Mali Hizmetler
 • Bilgi Toplumu ve Medya
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma
 • Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
 • Balıkçılık
 • Taşımacılık Politikası
 • Enerji
 • Vergilendirme
 • Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika
 • İstatistik
 • Sosyal Politika ve İstihdam
 • İşletmeler ve Sanayi Politikası
 • Trans-Avrupa Şebekeleri
 • Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
 • Yargı ve Temel Haklar
 • Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
 • Bilim ve Araştırma
 • Eğitim ve Kültür
 • Çevre
 • Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
 • Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)
 • Mali Kontrol
 • Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

 

Adayların başvuru formunda yukarıda belirtilen AB müktesebat başlıklarından yalnızca bir tanesini “çalışma alanı” olarak belirtmesi gerekmektedir. Seçilen çalışma alanında değişiklik söz konusu olmayacaktır. Söz konusu alanların dışındaki konularda yapılacak çalışmalar desteklenmeyecektir. Örneğin, Jean Monnet Burs Programı kapsamında, “MBA” yapılması uygun değildir. Akademik çalışma yapılacak alan ve kabul alınan program yukarıdaki bölümlerde belirtilen “bursun amacı”na uygun olmalıdır.

 

Yukarıdaki başlıklar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) internet sitelerinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.

 

Burs Süresi

 

Bursiyerler en az 3, en fazla 12 ay süreyle AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi görebilecek veya araştırma programlarına katılabileceklerdir. Bu itibarla, burs süresi en az 3 (üç), en fazla 12 (on iki) aydır. Geri kalan sürelere ilişkin giderler bursiyer tarafından karşılansa dahi, süresi 12 aydan fazla olan akademik çalışmalar desteklenmeyecektir.

 

Akademik çalışmaların bitiş tarihi 31 Ekim 2014 tarihini geçmemelidir.

 

Bursun Yürütülmesi

 

AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programının  ana faydalanıcısı Avrupa Birliği Bakanlığı’dır. Burs programı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile işbirliği içerisinde, Jean Monnet Teknik Yardım Ekibinin de desteğiyle yürütülmektedir. Söz konusu kurumların temsilcilerinden oluşan “Jean Monnet Ortak Komitesi” her akademik yıl için burs programının etkin yürütülmesini sağlayacak kararları almaya yetkilidir.

Programın uygulanmasında Sözleşme Makamı “Merkezi Finans ve İhale Birimi” dir.

 

Bursiyer Sayısı

 

2013-2014 akademik yılı için yaklaşık 130 kişinin burstan faydalandırılması planlanmıştır. Bursun %60’ı kamu sektörüne, %30’u üniversitelere, %10’u  özel sektöre tahsis edilecektir. Bu nedenle, yazılı ve sözlü sınavlarda ayrı ayrı geçer not alan (100 üzerinden 60 puan) başarılı adaylara, kotaların doldurulması esasına dayalı olarak burs verilecektir. Gerekli görüldüğünde Jean Monnet Değerlendirme Komitesi tarafından söz konusu sektörlere ayrılan kotalar arasında kaydırma yapılabilecektir.

 

Bursların Geçerli Olduğu Akademik Yıl

 

Bursların, verildiği akademik yıl içinde kullanılması esastır. Kazanılan bursların ertelenmesi ve/veya uzatılması mümkün değildir.

 

Burs Miktarı

 

Jean Monnet Ortak Komitesi burs miktarını başarılı adaylara gidecekleri ülkede asgari bir yaşam düzeyi sağlayacak şekilde ve o ülkedeki ilgili makamların görüşlerini alarak belirlemektedir. Ayrıca, her akademik yıl için ödenecek öğrenim/okul ücretlerine ilişkin tavan ücretler de Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından belirlenmektedir.

 

Burs miktarı; öğrenim/okul ücreti, yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama), çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (seyahat masrafı, kitap ödeneği, tez ödeneği, vize ücreti, çalışma ziyareti ödeneği, sağlık harcamaları, eurozone üyesi olmayan ülkeler için kur farkı ödeneği, yerel makamlara kayıt ve her türlü vergi ve benzeri masraflar için ödenek) ve banka transferlerinden kaynaklanan masraflar için ödeneği kapsamaktadır.

 

Jean Monnet Bursu yalnızca bursiyerin masraflarını karşılayacak düzeyde belirlenmiş olup, ailesi ile birlikte gidecek olanlara ek bir ödenek verilmemektedir.

 

Öğrenimini başarıyla tamamlayamayan veya sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen adaylardan, aldığı bursun tamamını veya bir kısmını iade etmesi istenecektir.

 

Bursiyerlerin Öğrenim Programlarına Yerleştirilmesi

 

Jean Monnet Burs Programı AB üyesi ülkelerde bulunan tüm akredite üniversiteleri ve üniversiteye eş değer kuruluşları kapsamaktadır. Adaylar öğrenim görmek veya araştırma yapmak istedikleri AB üyesi ülkeyi ve üniversiteyi/üniversiteye eş değer kuruluşu kendileri belirlemektedir. Ancak, seçilecek üniversitelerin/üniversiteye eş değer kuruluşların saygınlıkları Jean Monnet Burs Programı açısından önem taşımaktadır. Ayrıca seçilecek programların adayların başvuru formunda belirttikleri çalışma alanı ve başvuru yaptıkları AB diliyle uyumlu olması gerekmektedir. Adaylar yukarıda ifade edilen genel çerçeveye göre istedikleri programlara başvurabilirler. Bununla birlikte, Jean Monnet Değerlendirme Komitesi, programların çalışma alanları ile uyumlu olmasını sağlamak ve bursların AB ülkelerine eşit düzeyde dağılımını gözetmek amacıyla, yerleştirme konusunda nihai karar verme hakkını saklı tutmaktadır.

 

Burs almaya hak kazanan adayların AB üyesi ülkelerdeki bir üniversite veya üniversiteye eş değer kuruluşla iletişime geçerek çalışma yapacakları programlara kabul almaları ve kabul belgelerini Jean Monnet Burs Programı Teknik Destek Ekibine sunmaları beklenmektedir. Ancak AB üyesi ülkelerdeki üniversite veya üniversiteye eş değer kuruluşların kontenjan ve farklı başvuru tarihleri olduğu göz önüne alındığında, burs başvurusu yapmış ve süreci devam eden adayların burs sonucunu beklemeden istedikleri ülke/ülkelerdeki birden fazla programa başvuru yapmaları ve ön kabul veya koşulsuz kabul almaları önemle tavsiye edilmektedir.

 

Adaylar sınava girecekleri dilin resmi dil olduğu bir ülkeye gitmek zorunda değildir. Herhangi bir AB üye ülkesinde adayın başvuru formunda belirttiği AB resmi dilinde eğitim yapan bir üniversite veya üniversiteye eş değer kuruluşta öğrenim görmesi veya araştırma yapması mümkündür. Örneğin, İngilizceden başvuru yapan bir aday burs almaya hak kazanması halinde Hollanda’da İngilizce eğitim veren bir üniversitede öğrenim görebilir.

Kimler Başvurabilir?

 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,

 

 • En az 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak koşuluyla hâlihazırda Türkiye’de;

 

 • Kamu sektöründe çalışıyor olanlar (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler – belediyeler, il özel idareleri- kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil),
 • Özel sektörde çalışıyor olanlar (Sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar),
 • Üniversitelerde akademik veya idari personel olarak çalışıyor olanlar (Söz konusu personel “üniversite” kotasından başvuru yapacaktır.) ,

 

 • Türkiye’deki üniversitelerde;

 

 • Lisans düzeyinde son sınıf öğrencisi olanlar (Son sınıf öğrencilerinin burs almaya hak kazanmaları halinde, 2012-2013 akademik yılı içerisinde mezun olmaları şartı aranacaktır. Mezun olamamaları durumunda bursları ertelenmeyecek, iptal edilecektir.),
 • Lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencisi olanlar.

 

 • Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış veya tecil ettirmiş olanlar,

 

 • Yurtdışında öğrenimini sürdürmeye engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmayanlar,

 

 • 40 yaşından gün almamış olanlar (19 Kasım 1972 ve sonrası doğanlar) (Bu koşul kamu sektörü çalışanları için geçerli olmayıp, adayların Daire Başkanı ve daha alt kademelerde çalışıyor olmaları yeterlidir.),

 

 • Seçilme koşullarını haiz olup başvuru esnasında doğum ve askerlik gibi nedenlerle izinde olanlar,

 

 • Lisans süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 not ortalamasına sahip olanlar (Ancak, not ortalaması belirtilen puanların altında kalanlar AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahiplerse burs başvurusunda bulunabilirler. “İş deneyimi” ifadesi profesyonel olarak, belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları içermektedir. Doğum izni, askerlik gibi işten ayrı geçirilen süreler fiili çalışma süresine dahil değildir. Belirtilen not ortalaması kriterini sağlayan adaylar için ayrıca 36 ay iş deneyimi koşulu bulunmamaktadır. Not ortalaması kriterinin değerlendirilmesinde, ilgili üniversitenin not çizelgesinde uyguladığı sistem (100’lük sistemi uyguluyorsa 65, 4.00’lük sistemi uyguluyorsa 2.50 ortalama) esas alınmaktadır. 4’lük sistemi uygulayan bir üniversiteden alınacak 100’lük sistemdeki karşılık/denklik yazıları kabul edilmemektedir),

 

 • Başvuru yaptıkları yabancı dilde aşağıda belirtilen asgari yeterlilik puanlarına sahip olanlar ve en az 31 Ekim 2013 tarihine kadar geçerli sınav sonuç belgesini sunanlar;

 

 • Almanca                         Goethe Zertifikat en az C1

TestDaF 4 veya 5

Sprachdiplom Zweite Stüfe (DSD II)

Abitur

 

 • Fransızca           DELF B2

Eylül 2005’den sonra alınan DALF C1 veya C2

Eylül 2005’den önce alınan Genel DALF

TCF, TCF Quebec, TCF RI, TCF DAP (2 yıl geçerli)-en az 400

TEF en az 541 (1 yıl geçerli)

CLES Level 2 veya 3

BULATS en az 60

Alliance Française DL, DSLCF veya DHEF

DCL Level 4 veya 5

DFP en az B2

TIF en az 785

Diplome Universitaire DEF, DAEF, DSEF, DUEF&CPLF en az B2

 

Baccalaureat (Türkiye’de bulunan aşağıda isimleri geçen kurumların mezunları için)

– İstanbul : Lycées Pierre Loti, Notre Dame de Sion, Saint Michel, Saint Benoît, Saint Joseph, Sainte Pulchérie, Galatasaray Lisesi

– Ankara : Lycées Charles de Gaulle, Tevfik Fikret

– İzmir : Lycées Tevfik Fikret, Saint Joseph

 

 • İngilizce             TOEFL en az 570 (yazılı) veya 230 (bilgisayarda) veya

89 (internet)

IELTS (Akademik) : en az 6.5 / 9.0

 

 • İspanyolca          Intermedio veya Superior düzeyinde DELE sertifikası

 

 • İtalyanca             CELI  en az 3 (Universita per Stranieri of Perugia)

CILS  en az 2 (Universita per Stranieri of Siena)

Int IT &IT en az B2 (Universita degli Studi di Roma Tre)

PLIDA en az B2 (Dante Alighieri)

 

Yukarıda belirtilmeyen AB resmi dillerinden de başvurular kabul edilmektedir. Bu durumda akademik çalışma yapılacak AB üye ülkesindeki programın gerektirdiği dil yeterlilik belgesi sunulmalıdır.

 

Yazılı sınav tarihine kadar, adayların başvuru yapacakları dilde yukarıda adı geçen ilgili dil yeterlilik belgelerinden birini sunmaları koşuluyla, Kasım 2008 veya sonrasındaki bir döneme ait asgari A düzeyinde (90 puan ve üzeri) KPDS belgeleri de başvuru esnasında kabul edilecektir.

 

 • Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği (Örn: İngilizce Öğretmenliği Bölümü, Fransızca Öğretmenliği Bölümü vb.), Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı (Örn: Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü vb.) bölümlerinden mezun olanlar AB müktesebatı ile ilgili konularda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenimini tamamlamışlarsa veya AB müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahiplerse burs başvurusunda bulunabilirler. “İş deneyimi” ifadesi profesyonel olarak, belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları içermektedir. Doğum izni, askerlik gibi işten ayrı geçirilen süreler fiili çalışma süresine dahil değildir.

 

Kimler Başvuramaz?

 

 • Türkiye’deki herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör kuruluşu veya üniversite ile ilişiği bulunmayanlar,

 

 • Daha önce Jean Monnet Bursundan yararlanmış olanlar,

 

 • Herhangi bir AB üyesi ülke veya AB kurumları tarafından finanse edilen başka bir burs programı kapsamında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar (Ancak, değişim programları-Erasmus vb. veya kısa dönemli akademik çalışma burslarını kullanmış olanlar Jean Monnet Bursuna başvuruda bulunabilirler.),

 

 • Burs başvurusunda bulunacakları dönemde yurtdışında çalışan, yurtdışında lisans veya lisansüstü (yüksek lisans/doktora) programına devam edenler (Ancak, çalıştığı kurumunun yurtdışı teşkilatında görevli olan kamu personeli -örneğin Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışı teşkilatında çalışan kadrolu personel- burs başvurusu yapabilir. Ayrıca, başvuru koşullarını haiz olup kısa dönemli değişim programı (örneğin, Erasmus) kapsamında yurtdışında bulunanlar başvuru yapabilirler.),

 

 • Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği (Örn: İngilizce Öğretmenliği Bölümü, Fransızca Öğretmenliği Bölümü vb.), Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı (Örn: Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü vb.) bölümlerinden mezun olanlar,

 

 • 2 yıllık ön lisans mezunu olanlar,

 

 • Stajyerler ve aday memurlar,

 

 • Yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerine sahip olmayanlar (ÜDS, referans mektubu, dil eğitim sertifikası, yabancı dilde öğretim yapan üniversitelerin diploması vb. belgeler yeterlilik belgesi olarak kabul edilmeyecektir).

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

 

 • AB resmi dillerinden birinde doldurulmuş olan tarihli ve imzalı İngilizce Başvuru Formu  – tüm adaylar için,

 

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi – tüm adaylar için,

 

 • İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş) – tüm adaylar için,

 

 • Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi – tüm mezun adaylar için,

 

 • Öğrenci işlerinden alınmış resmi (ıslak imzalı, mühürlü) lisans not çizelgesi – tüm adaylar için,

 

 • Yabancı dil yeterlilik belgesi (31 Ekim 2013 tarihine kadar geçerli) – tüm adaylar için,

 

 • Kurum yazısı / Çalışma belgesi – çalışan adaylar için,

 

 • Öğrenci belgesi – halen son sınıf lisans öğrencisi olanlar veya lisansüstü öğrencisi olup üniversite kontenjanından başvuracak adaylar için,

 

 • AB Müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans/doktora diploması veya AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahip olduklarını gösteren resmi belge – Lisans düzeyinde Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar için,

 

 • Belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları belgeleyen Hizmet Belgesi – AB Müktesebatı ile ilgili konularda asgari 36 ay iş deneyimi koşulunu karşılaması gereken adaylar için,

 

 ÖNEMLİ NOT: Yukarıda sıralanan başvuru evrakının tamamının fotokopisi de kabul edilmektedir. Değerlendirme Komitesi, değerlendirmenin herhangi bir aşamasında başvuru esnasında sunulmuş olan belgelerin asıllarını talep etme hakkını saklı tutar. Belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın burs başvuru süreçleri durdurulur ve iptal edilir. Söz konusu adaylar, Jean Monnet Bursundan faydalanmaya başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

 

Başvuru esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar

 

 • Adaylar hangi sektörden (kamu sektörü, üniversite sektörü, özel sektör) başvuracaklarını çalıştıkları kurumun yasal statüsü, mevzuatı ve çalıştıkları kadro çerçevesinde belirlemeli ve başvuruda istenen ilgili belgeleri buna göre sunmalıdır.

 

 • Adaylar hangi dilde eğitim yapacaklarına başvuru aşamasında karar vermelidir. Adaylar, Jean Monnet Bursu yazılı ve sözlü sınavlarına başvuru formunda belirttikleri dilde gireceklerdir. Dolayısıyla, adayların başvuru sırasında AB resmi dillerinden yalnızca birini seçerek, bu dile ilişkin dil yeterlilik belgesini diğer başvuru evrakı ile birlikte sunmaları ve akademik çalışmalarını bu dilde yapmaları gerekmektedir.

 

 • Burs başvuru süreci devam ederken, yabancı dil yeterlilik sınavlarına girdikleri halde resmi sınav sonucunun aslı son başvuru tarihi olan 19 Kasım 2012’ye kadar ellerine ulaşmayan adaylar, sınav sonucunun aslını veya fotokopisini yazılı sınav tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne sunmak şartıyla “sınav sonucunu gösterir internet çıktısı” ile başvuru yapabilirler. Ancak internet çıktısı olarak sunulan dil yeterlilik belgesi ve puanının daha sonra sunulacak belgenin aslı veya fotokopisi ile paralellik göstermesi gerekmektedir.

 

 • Daha önce yurt dışında çalışmış ve/veya öğrenim görmüş olmak ya da Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren bir üniversiteden mezun olmuş olmak, yabancı dil yeterlilik belgesi muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yabancı dil yeterlik belgelerini sunmaları gerekmektedir.

 

 • Adaylar başvuru belgelerini teslim etmeden önce, her sektör için ayrı ayrı hazırlanmış olan kontrol listelerinden başvuru için gerekli tüm belgeleri sunup sunmadıklarını kontrol etmelidirler. Kontrol listesi teslim edilmesi zorunlu olan bir belge olmayıp, burada beyan edilecek bilginin ön değerlendirmeyi gerçekleştirecek taraflar üzerinde bir bağlayıcılığı da bulunmamaktadır. Ön değerlendirme aşamasında, aday tarafından başvuru esnasında sunulmuş olan başvuru evrakı esas alınacaktır.

 

 • Başvuru için gerekli belgeler dışında herhangi bir ek (destekleyici) doküman (staj belgesi, referans mektubu vb.) sunulmasına gerek yoktur. Değerlendirme, yukarıda belirtilen başvuru evrakı üzerinden yapılacaktır.

 

 • Başvuru formu Türkçe ve İngilizce olarak ilgili internet sitelerinde bulunmaktadır. Türkçe form bilgilendirme amacıyla verilmiştir ve başvurularda kullanılamaz. Türkçe formun kullanılması durumunda, başvuru geçersiz sayılır. Başvuru için İngilizce formun elektronik ortamda AB resmi dillerinden herhangi birinde doldurulup çıktısının alınması, tarih atılıp imzalandıktan sonra diğer başvuru evrakıyla beraber son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 • Özellikle üniversite kontenjanından başvuran öğrenci (son sınıf, master/doktora öğrencisi) statüsündeki adayların en güncel not çizelgelerini sunmaları gerekmektedir.

 

 • Geçici mezuniyet belgesi ile başvuru yapacakların sunacakları belgenin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse, belgenin Jean Monnet Burs Programının son başvuru tarihi olan 19 Kasım 2012’ye kadar geçerli olması şartı aranacaktır. Eğer mezuniyet belgesini veren üniversite tarafından belge üzerinde herhangi bir geçerlilik süresi belirtilmemiş ise belge başvuru için yeterli kabul edilecektir.

 

 • Çalışan adayların sunması gereken kurum yazısı/çalışma belgesi;

 

 • Kamu sektörü başvuruları için kurum yazısı: Kamu sektöründen başvuran adaylardan istenen kurum yazısının belirli bir formatı yoktur. Adayın “çalıştığı birimden” veya “personel ve/veya idari” konularla ilgili birimden alacağı, “adayın Jean Monnet Bursuna kurumunun bilgisi dahilinde başvurduğunu” belirten “Merkezi Finans ve İhale Birimi”ne hitaben yazılmış resmi bir yazıdır. Ancak, yazıyı imzalayacak amirin bursiyerin ilgili AB üyesi ülkede akademik çalışma yapmasına olur verecek yetkiye sahip olmasında fayda bulunmaktadır.

 

 • Özel sektör başvuruları için çalışma belgesi: Özel sektörden başvuran adaylardan istenen çalışma belgesinin belirli bir formatı yoktur. Özel sektörden başvuranlar için çalışma belgesi, hali hazırda çalıştıklarını belgelemek üzere, ilgili şirket, dernek, vakıf vb.den alınacak “başvuru yapan adayın profesyonel olarak, belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında kendi çalışanı olduğunu ve halen çalıştığını” belirten “Merkezi Finans ve İhale Birimi”ne hitaben yazılmış resmi bir yazıdır. Onaylı ve en güncel bordro belgesi veya işyeri isminin anıldığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bildirgesi de bu çerçevede kabul edilmektedir. Ancak Jean Monnet Değerlendirme Komitesi verilen bilgilerin doğruluğunu işveren kurumdan talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

 

Kendi şirketi bünyesinde fatura keserek maaşını alan bir aday, çalışma belgesi olarak bağlı bulunulan meslek/ticaret odası kayıt belgesini veya vergi levhasını sunmalıdır. Çalışma belgesine ek olarak ilgili şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarını da sunmalıdır.

 

 • Üniversite başvuruları için kurum yazısı: Üniversite sektöründen başvuracak olan akademik ve idari personel tarafından başvuru aşamasında sunulması gerekmektedir. Üniversite sektöründen başvuran adaylardan istenen kurum yazısının belirli bir formatı yoktur. “Merkezi Finans ve İhale Birimi”ne hitaben yazılmış, “adayın görev yaptığı üniversitenin bilgisi dahilinde bursa başvurduğunu” belirten yazıdır. Halen öğrenimini sürdürmekte olan son sınıf ve araştırma görevlisi olmayan lisansüstü (yüksek lisans/doktora) öğrencilerinin kurum yazısı almalarına gerek yoktur.

 

 • Asgari 36 ay iş deneyimi koşulunu karşılaması gerekenler;

 

 • Lisans not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 not ortalamasının altında kalanlar,
 • Lisans düzeyinde Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar.

 

Dolayısıyla bu kişilerin, son başvuru tarihi itibarıyla, AB müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahip olduklarını gösteren resmi belge sunmaları gerekmektedir. “İş deneyimi” ifadesi profesyonel olarak, belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları içermektedir. 36 aylık iş deneyimi hesaplanırken fiili çalışma süresi göz önünde bulundurulacaktır. Doğum izni, askerlik gibi işten ayrı geçirilen süreler fiili çalışma süresine dahil değildir.

 

Kamu sektöründen başvuranlar için asgari 36 aylık iş deneyimi hesaplanırken aday memurlukta geçen süre de göz önüne alınacaktır.

 

AB Müktesebatı ile ilgili konularda asgari 36 ay iş deneyimine sahip olunduğuna ilişkin belge daha önce adayın çalıştığı ve/veya halihazırda çalışmakta olduğu ilgili kurum/kurumlardan (kurum, şirket, dernek, vakıf, üniversite vb.) alınmalıdır.

 

 • Başvuru belgelerinin Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne eksiksiz ulaşmasından adayın kendisi sorumludur. Başvuru sahiplerine belgelerin Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne ulaştığına ilişkin geri bildirim yapılmayacaktır.

 

 • Adaylarda aranan nitelikler, değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında, Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından yeniden değerlendirilebilir.

 

 

Yukarıda belirtilen koşulları karşılamayan ve başvuru evrakını eksiksiz sunmayan adaylar ön elemeyi geçemeyeceklerdir.

Başvuru Şekli, Değerlendirme Süreci ve Sınav Takvimi

 

 • Adayların kendilerinden istenen tüm belgeleri eksiksiz olarak en geç 19 Kasım 2012 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cadde (Halkbank Kampüsü) No:63 C-Blok, 06520 Söğütözü / Ankara adresine elden teslim etmeleri veya posta/kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Faks ve elektronik posta aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo ile yapılacak başvurularda esas olan, belirtilen son teslim tarih ve saatine kadar başvuru evrakının posta/kargoya verilmiş olmasıdır.

 

 • Burs başvurusunda bulunacak adayların ek bilgi taleplerini ve sorularını yazılı olarak e-posta aracılığıyla info@jeanmonnet.org.tr adresine, en geç 29 Ekim 2012 günü saat 18:00’e kadar iletmeleri gerekmektedir. Cevaplar, 8 Kasım 2012 günü Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.cfcu.gov.tr), Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) ve Jean Monnet Burs Programı (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinde Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları başlığı altında yayınlanacaktır.

 

 • Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları başvuru ile ilgili detaylara açıklık getirmektedir ve duyurunun bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle adayların Jean Monnet Bursuna başvururken, Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarını ayrıntılı olarak okumaları ve dikkate almaları gerekmektedir.

 

 • Başvuru süresinin sona ermesini takiben, adayların istenilen koşulları yerine getirip getirmedikleri ve gerekli belgeleri ibraz edip etmediklerine ilişkin ön değerlendirme yapılacaktır.

 

 • Jean Monnet Bursu yazılı sınavının öngörülen tarihi 27 Ocak 2013 olup, sınav Ankara’da gerçekleştirilecektir. Ön değerlendirmenin neticesine bağlı olarak, yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi ile yazılı sınavın kesin tarihi, saati ve yeri yukarıda belirtilen internet sitelerinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir.

 

 • Adaylar başvuru formunda belirttikleri yabancı dilden yazılı sınava gireceklerdir.

 

 • Yazılı sınava girecek adaylardan, Avrupa entegrasyon süreci ve/veya başvuru formunda belirtilen çalışma alanı ile ilgili konularda kompozisyon yazmaları istenebilecektir.

 

 • Yazılı sınavı geçen adaylar, başvuru aşamasında seçtikleri ve belirttikleri yabancı dilde sözlü sınava alınacaklardır.

 

 • Sözlü sınavların öngörülen tarihleri 1 Mayıs-24 Mayıs 2013 olup, sözlü sınavlar Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınavın kesin tarihi, saati ve yeri yukarıda belirtilen internet sitelerinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir.

 

 

 • Sözlü sınava girecek adaylardan, başvuru formunda belirttikleri yabancı dilde, Avrupa entegrasyon süreci ve/veya başvuru formunda belirttikleri çalışma alanı ile ilgili konularda bilgi vermeleri ve kendilerini ifade etmeleri istenebilecektir.

 

 • Sözlü sınavı da başarıyla geçerek burs almaya hak kazanan adayların isimleri Jean Monnet Ortak Komitesinin onayına tabidir. Burs kazananlara ilişkin nihai liste ilgili internet sitelerinde yayınlanacaktır.

 

 • Değerlendirme sürecinin hiçbir aşamasında telefonla bilgi verilmeyecektir. Sürece ilişkin tüm duyurular Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.cfcu.gov.tr), Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) ve Jean Monnet Burs Programı (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinden yapılacaktır.

 

 • 2013-2014 akademik yılı Jean Monnet Burs Programı internet duyurusu, başvuru formu ve kontrol listelerine ek olarak yayınlanan Sözleşme Dokümanları (Special Conditions, Annex I, II, III, IV-a, IV-b, IV-c, V-a, V-b, V-c, V-d, VI) bilgi amaçlıdır ve başvuru aşamasında doldurulmasına gerek yoktur. Bu belgeler burs almaya hak kazanan adaylar için sözleşme sürecinde kullanılacaktır.

 

 • 2013-2014 akademik yılı Jean Monnet Burs Programı internet duyurusu, başvuru formu ve kontrol listelerine ek olarak yayınlanan Değerlendirme Formları (First Eligibility Check Form, Written Exam Evaluation Form, Interview Evaluation Form) da bilgi amaçlı olup adaylara değerlendirme sürecinde kullanılan kriterler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

 

 

 

NOT: Bursiyerlerle sözleşme imzalanması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu arasında 2011 yılı Finansman Anlaşmasının imzalanmasına bağlıdır.

 

 

 

KAMU SEKTÖRÜNDEN BAŞVURAN ADAYLAR İÇİN

BAŞVURU EVRAKI KONTROL LİSTESİ*

 

AB resmi dillerinden birinde elektronik ortamda doldurulmuş olan tarihli, imzalı İngilizce Başvuru Formu
Nüfus cüzdanı fotokopisi
İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)
Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi**
Üniversitenin öğrenci işleri biriminden alınmış resmi (ıslak imzalı, mühürlü) lisans not çizelgesi (transkript)
Yabancı dil yeterlilik belgesi (31 Ekim 2013 tarihine kadar geçerli)
Kurum yazısı (adayın çalıştığı kurumun bilgisi dahilinde bursa başvurduğunu belirten resmi yazı)
AB Müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans/doktora diploması veya AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahip olduklarını gösteren resmi belge – (Lisans düzeyinde Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar için)
Belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahip olunduğunu belgeleyen Hizmet Belgesi – (Lisans not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 not ortalamasının altında kalan adaylar için)

 

* Başvuru evrakında anılan tüm belgelerin onaylı örneği veya fotokopisi kabul edilmektedir.

 

** Geçici mezuniyet belgesi ile başvuru yapacakların sunacakları belgenin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse, belgenin Jean Monnet Burs Programının son başvuru tarihi olan 19 Kasım 2012’ye kadar geçerli olması şartı aranacaktır. Eğer mezuniyet belgesini veren üniversite tarafından belge üzerinde herhangi bir geçerlilik süresi belirtilmemiş ise belge başvuru için yeterli kabul edilecektir.

 


ÖZEL SEKTÖRDEN BAŞVURAN ADAYLAR İÇİN

BAŞVURU EVRAKI KONTROL LİSTESİ*

 

AB resmi dillerinden birinde elektronik ortamda doldurulmuş olan tarihli, imzalı İngilizce Başvuru Formu
Nüfus cüzdanı fotokopisi
İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)
Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi**
Üniversitenin öğrenci işleri biriminden alınmış resmi (ıslak imzalı, mühürlü) lisans not çizelgesi (transkript)
Yabancı dil yeterlilik belgesi (31 Ekim 2013 tarihine kadar geçerli)
Çalışma belgesi – (Özel sektörde halen çalışıldığını gösteren resmi belge)
AB Müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans/doktora diploması veya AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahip olduklarını gösteren resmi belge – (Lisans düzeyinde Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar için)
Belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahip olunduğunu belgeleyen Hizmet Belgesi – (Lisans not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 not ortalamasının altında kalan adaylar için)

 

* Başvuru evrakında anılan tüm belgelerin onaylı örneği veya fotokopisi kabul edilmektedir.

 

** Geçici mezuniyet belgesi ile başvuru yapacakların sunacakları belgenin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse, belgenin Jean Monnet Burs Programının son başvuru tarihi olan 19 Kasım 2012’ye kadar geçerli olması şartı aranacaktır. Eğer mezuniyet belgesini veren üniversite tarafından belge üzerinde herhangi bir geçerlilik süresi belirtilmemiş ise belge başvuru için yeterli kabul edilecektir.

 

 


ÜNİVERSİTE SEKTÖRÜNDEN BAŞVURAN

LİSANS SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN

BAŞVURU EVRAKI KONTROL LİSTESİ*

 

AB resmi dillerinden birinde elektronik ortamda doldurulmuş olan tarihli, imzalı İngilizce Başvuru Formu
Nüfus cüzdanı fotokopisi
İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)
Üniversitenin öğrenci işleri biriminden alınmış resmi (ıslak imzalı, mühürlü) güncel lisans not çizelgesi (transkript)
Yabancı dil yeterlilik belgesi (31 Ekim 2013 tarihine kadar geçerli)
Üniversitenin öğrenci işlerinden alınmış güncel öğrenci belgesi

 

* Başvuru evrakında anılan tüm belgelerin onaylı örneği veya fotokopisi kabul edilmektedir.

 

 

 


ÜNİVERSİTE SEKTÖRÜNDEN BAŞVURAN

YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN

BAŞVURU EVRAKI KONTROL LİSTESİ*

 

AB resmi dillerinden birinde elektronik ortamda doldurulmuş olan tarihli, imzalı İngilizce Başvuru Formu
Nüfus cüzdanı fotokopisi
İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)
Lisans Diploması / Mezuniyet Belgesi**
Üniversitenin öğrenci işleri biriminden alınmış resmi (ıslak imzalı, mühürlü) lisans not çizelgesi (transkript)
Yabancı dil yeterlilik belgesi (31 Ekim 2013 tarihine kadar geçerli)
Üniversitenin öğrenci işlerinden alınmış güncel öğrenci belgesi
AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahip olduklarını gösteren resmi belge – (Lisans düzeyinde Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olup halihazırda yüksek lisans yapan adaylar için)
AB Müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans diploması veya AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahip olduklarını gösteren resmi belge – (Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olup halihazırda doktora yapan adaylar için)

 

* Başvuru evrakında anılan tüm belgelerin onaylı örneği veya fotokopisi kabul edilmektedir.

 

** Geçici mezuniyet belgesi ile başvuru yapacakların sunacakları belgenin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse, belgenin Jean Monnet Burs Programının son başvuru tarihi olan 19 Kasım 2012’ye kadar geçerli olması şartı aranacaktır. Eğer mezuniyet belgesini veren üniversite tarafından belge üzerinde herhangi bir geçerlilik süresi belirtilmemiş ise belge başvuru için yeterli kabul edilecektir.

 

 


ÜNİVERSİTE SEKTÖRÜNDEN BAŞVURAN

AKADEMİK VEYA İDARİ PERSONEL İÇİN

BAŞVURU EVRAKI KONTROL LİSTESİ*

 

AB resmi dillerinden birinde elektronik ortamda doldurulmuş olan tarihli, imzalı İngilizce Başvuru Formu
Nüfus cüzdanı fotokopisi
İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)
Lisans Diploması / Mezuniyet Belgesi**
Üniversitenin öğrenci işleri biriminden alınmış resmi (ıslak imzalı, mühürlü) lisans not çizelgesi (transkript)
Yabancı dil yeterlilik belgesi (31 Ekim 2013 tarihine kadar geçerli)
Kurum yazısı (adayın çalıştığı kurumun bilgisi dahilinde bursa başvurduğunu belirten resmi yazı)
AB Müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans/doktora diploması veya AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahip olduklarını gösteren resmi belge – (Lisans düzeyinde Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar için)
Belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahip olunduğunu belgeleyen Hizmet Belgesi – (Lisans not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 not ortalamasının altında kalan adaylar için)

 

* Başvuru evrakında anılan tüm belgelerin onaylı örneği veya fotokopisi kabul edilmektedir.

 

** Geçici mezuniyet belgesi ile başvuru yapacakların sunacakları belgenin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse, belgenin Jean Monnet Burs Programının son başvuru tarihi olan 19 Kasım 2012’ye kadar geçerli olması şartı aranacaktır. Eğer mezuniyet belgesini veren üniversite tarafından belge üzerinde herhangi bir geçerlilik süresi belirtilmemiş ise belge başvuru için yeterli kabul edilecektir.

 

Leave a Comment

shared on wplocker.com