Category: Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı; Bağımsız, bilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel, kamu ve diğer kuruluşlarda; iş stratejisi, organizasyonel yapı ve iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların, güçlü yanların, iş fırsatlarının ve tehditlerin araştırılması ve tanımlanmasını, kuruluşun misyon ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmek ve sürekliliğini sağlamak üzere uygun yönetsel önerilerin yapılmasını, ve bu önerilerin uygulama sureci olan değişim yönetimi işlevinde destek verilmesini kapsayan […]

Read more ›

Kurum Karnesi(Balanced Scorecard)

Yeniçağ tarafından bir çözüm olarak danışmanlık portföyüne eklenen Balanced Scorecard, 199O’lı yıllarda finansal strateji ve metriklerin yetersiz kalması sonucu, şirketlerin finansal amaçlarını diğer boyutlara da indirgeyerek, daha dengeli bir şekilde ele alıp yürütmelerini sağlayan bir stratejik yönetim aracı olarak. Dr. Robert S.KAPLAN ve Dr. David P.NORTON tarafından sunulmuştur. Bu iki Harward profesörü tarafından geliştirilen yönetim tekniğini kullanan şirket sayısı gün […]

Read more ›

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yeniçağ Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Yaklaşımı YENİÇAĞ Stratejik insan Kaynakları Yönetimi Yaklaşımı, kurumların insan kaynakları yönetimlerinin, misyon, vizyon, iş hedefleri ve stratejileri ile uyumlu kılınmasını hedeflemektedir. ICC, insan kaynakları stratejilerinin kurumun stratejileri ile yön birliği içinde olmalarını sağlamak için organizasyondaki işleri ve bu işlerin gerektirdiği yetkinlikleri temel almaktadır. YENİÇAĞyaklaşımında, kurumun ihtiyaç duyduğu yetkinlikler, tüm insan kaynakları yönetimi sistemlerini ortak bir […]

Read more ›

Süreç Analizi ve İyileştirme

İş Süreçlerinin Yapılandırılması Süreç yapılandırma ve iyileştirme yoluyla: Operasyonel verimsizlikleri gidermek, Maliyetleri azaltmak, Rekabet gücünü artırmak, Ürün hatalarını azaltmak. Küresel rekabet ortamında hayatta kalabilme ve piyasa taleplerine hızlı çözümler üretmenin temel koşulu rekabet dinamiklerine sahip olmaktır. Bu rekabet dinamiklerin inin en önemlilerinden biri ise iş yapış tarzındaki farklılaşmadır. Amacına uygun iş süreç tasarımları sayesinde müşteri istek ve beklentilerine cevap veren […]

Read more ›

Strateji Geliştirme ve Planlama

Günümüz çetin rekabet koşullarında işletmelerin varlığını sürdürebilme ve karlılıklarını artırabilmeleri ürün ve hizmetlerinde rakiplerinden farklılaşmaları ile doğru orantılıdır. Değişimin hızı. artan belirsizlikler ve müşteri beklentilerinden farklılaşmalar, işletmeleri stratejik düşünmeye teşvik etmektedir. Fikirleri stratejilere, stratejileri hedeflere ve aksiyonlara dönüştürmek ve uygulamak işletmelerin sahip olması gereken kurumsal yetenekler arasında yer almalıdır. Büyük ölçekli işletmeler strateji geliştirme fonksiyonundan sorumlu üniteleri bünyelerinde barındırırken küçük […]

Read more ›

Standardizasyon ve Yönetim Sistemleri

Uluslararası küresel rekabet ortamında hayatta kalabilme ve piyasa taleplerine hızlı çözümler üretmenin temel koşulu rekabet dinamiklerine sahip olmaktır. Gelişen müşteri bilinci, firmaları dünya standartlarında hizmet sunduğunu kanıtlamaya yönelik uygulamalara zorlamaktadır. Sistemlerinizin uygulama etkinliğinin uluslararası arenadaki kanıtı yönetim sistemlerinizin akredite sertifikasyon şirketleri tarafından belgelendirilmesidir. Ancak yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi bir performans ölçütü değil standart gerekliliklerinin asgari seviyede karşıladığının tescilidir. Önemli olan ölçülebilir […]

Read more ›

Çevre Yönetimi

Çevre Yönetim Sistemleri (Koruma-İzleme-Denetim) İnsan yerleşimlerinin ve sanayinin, varlıklarını mümkün olduğunca uzun süre, sağlıklı ve verimli olarak sürdürebilmeleri için. doğal ve kültürel kaynakların mümkün olduğunca korunması gerekliliğinin tartışılmaz biçimde ortaya çıkmasının ardından “Sürdürülebilir Kalkınma” prensibi gelişmeye başlamıştır. Tek tek ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, bu prensibi uygulama doğrultusunda çevre koruma amaçlı yöntemler ve mevzuatlar oluşturmaya başlamışlardır. Yerleşimler ve sanayi kuruluşları, Türk […]

Read more ›

Kurumsal Performans Denetimi

Kuruluşların yıllara göre performansının gelişimi ve sürdürebilirliği rekabetçi piyasa koşullarında büyük önem taşımaktadır. Bunu başarmanın yolu öncelikli olarak kurumsal misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerin doğru şekilde belirlenmesi ve bunları gerçekleştirecek aksiyonların hayata geçirilmesine bağlıdır. Kuşkusuz bu süreçte kurumsal başarım düzeyini belirleyici göstergelere ihtiyaç duyulur. Kurumsal performans denetimleri ile belirlenen startejilerin doğruluk, tutarlılık, ulaşabilirlik ve yeterlilik açısından değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Denetim […]

Read more ›
shared on wplocker.com