Çevre Yönetimi

Çevre Yönetim Sistemleri (Koruma-İzleme-Denetim)
İnsan yerleşimlerinin ve sanayinin, varlıklarını mümkün olduğunca uzun süre, sağlıklı ve verimli olarak sürdürebilmeleri için. doğal ve kültürel kaynakların mümkün olduğunca korunması gerekliliğinin tartışılmaz biçimde ortaya çıkmasının ardından “Sürdürülebilir Kalkınma” prensibi gelişmeye başlamıştır. Tek tek ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, bu prensibi uygulama doğrultusunda çevre koruma amaçlı yöntemler ve mevzuatlar oluşturmaya başlamışlardır.
Yerleşimler ve sanayi kuruluşları, Türk ve Uluslararası Çevre Mevzuatları uyarınca
bütün faaliyetlerinin çevre bileşenleri ile olan etkileşimlerini belirlemek, gözden geçirip güncellemek,
çevre etkilerini kabul edilebilir oranlarda tutmak için gerekli arıtma tesisleri kurmak ve işletmek
faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevresel riskleri en aza indirecek şekilde önlemler almak,
faaliyetlerinin etkilerini sürekli olarak izlemek ve kabul edilebilir sınırlarda tutmak,
ve kuruluş içi periyodik denetimler planlayıp gerçekleştirmek durumundadırlar.
Çevre Yönetim Sistemleri, çevre koruma amaçlı bu çalışmaların insana-zamana bağımlı olmaktan çıkarılarak, belirlenmiş prensipler çerçevesinde ve mümkün olduğunca eksik nokta bırakılmadan gerçekleştirilmesi ve her aşamada izlenip kontrol edilmesi için oluşturulan yöntemler bütünüdür.
Kuruluşların kendi faaliyetlerine ve özelliklerine göre Çevre Yönetim Sistemi oluşturması ve işletmesi, çevre mevzuatlarının gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlar. Böylece kuruluşlar, çevreye olan etkilerini kabul edilebilir sınırlarda tutarak Sürdürülebilir Kalkınma Prensibi’ni uyguladıkları gibi, olası cezai yaptırımlardan kaçınarak maddi kayıplarını da en aza indirebilirler.
Yeniçağ mevzuat hakimiyeti ve tecrübeli uzmanlarıyla; özel ve kamu sektörlerindeki sanayi ve ticaret kuruluşlarına; Türk ve Uluslararası Çevre Mevzuatı ve ayrıca bulundukları bölgedeki yerel Belediye mevzuatı uygulamalarıyla ilgili olarak :
Çevre Yönetim Sistemi oluşturulması (kuruluşa özel veya ISO 14001, EMAS vb standartlara göre),
Gerekli izinlerin alınması,
Kurulması gerekli tesisler,
İzleme, periyodik ölçüm-analiz ve değerlendirme,
Çevresel durum değerlendirme raporları,
Kuruluş içi denetim planlarının hazırlanması ve denetimler,
Düzeltici faaliyetlerin planlanması
konularında danışmanlık hizmetleri ve dış kaynaklı (outsourcing) hizmetler vermektedir.

Çevre Denetimleri

Kamu Kuruluşlarına Dış Kaynaklı (Outsourcing) Denetim Hizmetleri
Kamu Kuruluşları (Çevre ve Orman Birimleri, Valilikler ve Belediyeler) Çevre Mevzuatı ve Belediye Mevzuatları doğrultusunda kuruluşlara yönelik çevre denetimleri, ölçüm ve analizler yapmakta ve gerekli cezai yaptırımları uygulamaktadırlar.
Çevre Mevzuatı kapsamındaki “Çevre Denetimi Yönetmeliği”, de tesislerin kurulması faaliyete geçmesi ve üretimin her aşamasından atıkların nihai bertarafına kadar çevrenin korunması için, çevre denetimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Çevre Mevzuatı uyarınca yükümlülüğü bulunan bütün tesisler, Çevre Denetimi Yönetmeliği uyarınca çevre denetimine tabi kuruluş ve işletmelerdir.

Yeniçağ bu denetimlerle ilgili olarak Kamu Kuruluş adına:
Denetim Planları: Görev alanları içinde Çevre ve Belediye Mevzuatına tabi kuruluşların taranması, değerlendirilmesi.Yıllık Denetim Planlaması ‘nın hazırlanması.
Ölçüm ve Analizler: Kuruluşlar bazında gerekli denetim yöntemlerinin ve ölçüm-analizlerin belirlenmesi.
Denetimler: Denetimlerin, ölçüm ve analizlerin yapılması, sonuçların takibi ve değerlendirilmesi hizmetlerini vermektedir.

Özel Kuruluşlara ve Kamu Kuruluşlarına Kuruluşa Özel Denetimler
Yeniçağ kuruluşların kendilerine özel ya da ISO 14001 EMAS vb standartlar doğrultusunda oluşturdukları Çevre Yönetim Sistemleri uygulamalarının takibi için, belgelendirmeye esas olmayan, kuruluş içi amaçlı bağımsız denetim hizmetleri vermektedir.

1 inci taraf dahili denetimler üçünçü taraf denetimler (kuruluş birimlerinde, ortaklıklarında, taşeronlarında)
2 inci taraf denetimler (kuruluş tedarikçilerinde)

Çevresel Durum-Maliyet Tespiti (Due-Diligence)
Yeni yatırım yapmayı planlayan sanayi ve ticaret kuruluşları için, yatırımın detaylı maliyet analizi, karar vermede önemli bir yol göstericidir.

Yatırımın düşünüldüğü yerde mevcut kirlilik analizleri, yatırımın ortaya çıkaracağı her türlü atıklar ve yol açacağı çevresel etkilerle bunların ulusal ve uluslararası mevzuatın getirdiği yükümlülükler doğrultusunda en aza indirilmesi için yapılması gerekecek çalışmalar, ilave yatırımlar ve bunların maliyeti: yatırım kararında önemli bir parametre haline gelmiştir.

Bu analizin önemli bir parçası da çevresel durum ve maliyet tespitidir. Çevre koruma bilincinin ve sürdürülebilir kalkınma kavramının gelişmesiyle birlikte ulusal ve uluslararası çevresel yükümlülüklerin ve yaptırımların artmaya başlaması; yatırımcıları planladıkları yatırımın çevresel maliyetlerini de göz önünde bulundurma zorunluluğuna götürmektedir.

Yeniçağmevzuat hakimiyeti ve tecrubeli uzmanlarıyla özel ve kamu sektörlerindeki sanayi ve ticaret kuruluşlarına; gerek mevcut ve gerekse yeni oluşturulması planlanan birimlerinde cevresel durum değerlendirmesi , kirlilik analizlerinin yapılması ve maliyet analizi çalışmaları konusunda hizmet vermektedir.

Çevresel Risk Analizi
Yatırımlara ve gerekli olabilecek önlemlere karar vermede Çevresel Risk Analizi’nin sonuçlan çok önemli bir rol oynamaktadır.
ICC, bu tip uygulamalar ve olaylarla ilgili mevcut durum belirlemesi, analizler, muhtemel risklerin ve tekrarlama sıklıklarının belirlenmesi ve sonuçlarının değerlendirmesini kapsayan risk analizi hizmetlerini vermektedir.
Çevresel Risk Analizi, doğal afetler, tehlikeli kimyasalların yayılımı, tehlikeli teknolojik uygulamalar ve yatırımlar, doğal çevrede önemli değişikliklere yol açan yatırımlar v.b. söz konusu olduğunda çevrede meydana gelebilecek bütün olayların, bunların tahmini tekrarlanma sıklıklarının ve meydana getirecekleri etkilerin değerlendirilmesini içermektedir.

Eko-Etiketler
Eko-etiket” bir ürün/hizmet kategorisindeki bir ürün veya hizmetin bütün çevresel performansını tanımlayan bir etikettir. Üreticilerin veya hizmet sağlayıcıların geliştirdiği “yeşil” sembollerin ve iddiaların aksine, bir eko-etiket tarafsız bir üçüncü tarafça, çevresel liderlik kriterlerine sahip olduğu bağımsız olarak belirlenen belirti ürün veya hizmetlere göre verilir.

YENİÇAĞın Eko-etiketler İçin Verdiği Hizmetler
Yetkili kuruluşlarla ilişkilerin yürütülmesi,
Üretim aşamalarında eko-etiket için gerekli düzenlemelerin belirlenmesi.
Dünyada değişik ülkeler ve birimlerce uygulanan 20’nin üzerinde eko-etiket programı bulunmaktadır.Bunlardan birisi de Avrupa Birliği’nin resmi çevre etiketi olan Avrupa Eko-Etiketidir
Her bir ürün/hizmet grubu için Avrupa Eko-Etiketi kriterleri, o ürün/hizmet grubunun hammaddeden bertarafa kadar yaşam zincirinin bütün aşamalarınd. meydana gelen bütün çevresel etkilerinin, değerlendirilmesi sonucu belirlenmektedir.
Gerekli testlerin yaptırılması
Gerekli dokümanların hazırlanması, başvuru işlemleri,
Etiketin alınması sürecinin takibi
Eko-etiketli ürünlerin eko-etiket yetkililerince gerekli görülen izlemesinin yapılması

Çevresel Etki Değerlendirme
Sürdürülebilir kalkınma kavramının gelişmesiyle birlikte, yatırımların çevreye olabilecek tüm etkilerinin önceden belirlenmesi ve değerlendirilmesi, bu yaOnmlann olumsuz etkilerinin en szz indirilerek gerçekleştirilebilmesi açısından önem kazanmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED| bu amaçla yapılan bir çalışmadır. ÇED çalışmalarının içeriği ve bu çalışmaların yapılmasını gerektiren yatırımlar, ulusal ve uluslararası alandaki mevzuatlarla belirlenmiştir.
Yeniçağ Daışmanlık, ulusal ve uluslararası mevzuatlar doğrultusunda ÇED Raporları ‘nın hazırlanması ve Bakanlıkta takibinin yapılması konusunda hizmet vermektedir.
Türkiye’de Çevre Kanunu ve bu kanun uyarınca hazırlanan ÇED Yönetmeliği, ÇED Raporlarının hazırlanması konusundaki gereklilikleri ve bu çerçevedeki yükümlülükleri belirler. Yapılması planlanan yaürımın Dpine, özelliklerine, büyüklüğüne, ayrıca yatırım için düşünülen yerin özelliklerine ve durumuna göre

  1. ÇED Raporu veya
  2. Proje Tanıtım Dosyası (ÇED gerekip gerekmediğinin belirlenmesi için)
    hazırlanarak Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunulması gerekmektedir.

Bu konuda yapılan çalışmalar şunları kapsar:
Fiziksel, biyolojik ve sosyo-ekonomik veri toplanması ve mevcut durum analizi,
Projenin, fiziksel, biyolojik ve sosyo-ekonomik çevreler üzerinde oluşturması muhtemel etkilerin belirlenmesi
Muhtemel olumsuz etkilerin minimize edilmesi için alınması gereken önlemlerin geliştirilmesi ve izleme planlarının hazırlanması,
ÇED Raporu veya Proje Tanıtim Dosyası hazırlanması,
Raporun takibinin yapılması.

Leave a Comment

shared on wplocker.com