Dünya Bankası Destekli Projeler

Dünya Bankası kuruluş amacı gereği sağlık, eğitim, iletişim ve diğer konularda kredi ve hibelerle destek programları düzenlemektedir.
Kredi Programı; DB(Dünya Bankası) kaynağı vasıtasıyla KOBİ’lerin büyümelerini desteklemeyi, büyük firmalar ile KOBİ’ler arasındaki açığın ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kredi Ve Kredilendirme Koşulları 

Dünya Bankası KOBİ Tanımı 

Kredi programı kapsamında, yıllık net satış tutarı 20.000.000 USD’ye (20 milyon dahil) eşdeğer Yeni Türk Lirası’nı aşmayan ve çalıştırdığı işçi sayısı 250’den fazla olmayan (250 dahil) işletmeler KOBİ olarak kabul edilmiştir.

Kredilendirilecek Firma ve Sektörler

KOBİ’lerin yatırım ve/veya işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı amacıyla ihracat taahhüdüne bağlı olmaksızın kullandırılacak olan kredi,

Özel sektörde faaliyet gösteren,

Döviz kredisini ödeyebilecek performansa sahip olduğu tespit edilen, (İmalatçı, ihracat yapan imalatçı ve döviz kazancı olan veya olabilecek),

Yapacağı yatırım ekonomik – mali ve teknik yönden uygulanabilir bulunan,

Yatırım harcamalarının finansmanında asgari %25 öz kaynak katkısı sağlayan,
firmalara belge karşılığı kullandırılacaktır.
Temin edilen kredi ile imalat sanayi, tarıma dayalı sanayi, turizm, eğitim, sağlık, çevre koruma, yenilenebilir enerji (hidroelektrik, jeotermal, rüzgar, güneş ve biyo enerji vb.), bilgi ve iletişim teknolojileri sektörleri ile bu sektörlere doğrudan hizmet veren sektörlerde faaliyet gösteren firmalar finanse edilebilmektedir.

Kredi / Öz kaynak İlişkisi 

Firmaların yeni veya tevsii proje yatırım tutarlarının (işletme sermayesi ihtiyacı dahil) asgari %25’inin öz kaynaklar ile finanse edilmesi gerekmektedir. Buna ilave olarak, firmanın mevcut yatırımı (varsa) ile kredi konusu yatırımın tutarı (Mevcut + Proje) toplamının asgari % 20 öz kaynak katkısı ile finanse edilmesi esastır. Tek başına işletme kredisi kullandırılması durumunda ise öz kaynak katkı payı aranmayacaktır.

Kredi Konusu Harcamalar 

Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan;

Arsa hariç her türlü sabit kıymet (bina, makine-teçhizat, tesis, demirbaş, araçlar vb.) ve proje maliyeti ile doğrudan ilişkili diğer harcamalar,

Hammadde, işletme malzemesi ve hizmet teminine yönelik harcamalar (İşletme kredisi, firmanın bir yıllık ham ve yardımcı madde/hizmet giderlerinin üç aylık kısmına kadar veya firmanın son mali yıldaki net satışlarının %30’una kadar öngörülebilecektir.) krediden karşılanabilecektir. Yeni veya tevsi yatırım ihtiyacından dolayı yatırım kredisi ile birlikte işletme kredisi talep edilmesi halinde, Bankamızın uygulamakta olduğu işletme sermayesi ihtiyacı hesaplama yöntemi ile belirlenen tutar kapsamında işletme kredisi kullandırılabilecektir.

Gerek yatırım gerekse işletme kredisi kullandırımı ile ilgili fatura örnekleri, talep edildiğinde Dünya Bankası yetkililerine sunulmak üzere, mutlaka şube nezdindeki kredi dosyalarında bulundurulacaktır.

Yeni yatırım, tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, tamamlama, entegrasyon, ürün çeşitlendirme v.b. yatırımlara ilişkin firma talepleri değerlendirmeye alınabilecektir. Ancak, projelerin, yatırımları halen devam eden ve kısa süre içinde (azami 1 yıl) bitirilebilir olması tercih nedeni olacaktır.

KOBİ’lerin kardeş kuruluşlarından yapacakları mal (makine tesis – hammadde) alımları ile ikinci el makine-tesis alımları kredi konusu olmayacaktır.

Program kapsamında geriye dönük finansman imkânı mevcut olup, firmaların Bankamıza başvuru tarihinden itibaren 6 ay (180 gün) geriye dönük olarak yaptıkları harcamaları kredilendirilebilecektir.

Kredinin Limiti 

Kredinin alt limiti 250.000 Avro, üst limiti 2.500.000 Avro’dur. Firma için belirlenen üst limit içerisinde kalmak kaydıyla firmalar yeniden kredi talebinde bulunabilecektir.

Kredinin Vadesi 

Kredi;

Yatırım kredilerinde 2 yıl ödemesiz dönemli olmak üzere azami 7 yıl,

İşletme kredilerinde 1 yıl ödemesiz dönemli olmak üzere azami 4 yıl vadeli olarak kullandırılabilecektir.

Leave a Comment

shared on wplocker.com