Girişimcilik Destek Programı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 • Yeni Girişimci Desteği
 • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği


Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 • Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir,
 • Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,
 • Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

 

Yeni Girişimci Desteği

Bu destekten;

 • Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve
 • İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.  


Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları 

DESTEK   UNSURU  

ÜST LİMİT (TL)

DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge)

DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)

İşletme   Kuruluş Desteği Geri   ödemesiz

5.000

60

(Kadın veya özürlü girişimci:70)

70

(Kadın veya özürlü girişimci:80)

Kuruluş   Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği Geri   ödemesiz

10.000

İşletme   Giderleri Desteği Geri   ödemesiz

12.000

Sabit   Yatırım Desteği Geri   Ödemeli

70.000

 

İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için destek başvuru tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde kurulmuş olması şartı aranır.

Girişimcinin işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki payının %30 (otuz)’dan fazla olması gerekir. Destek sürecinde (destek başvurusu ile son destek ödemesi arasında geçen süre) girişimcinin ortaklık payı bu oranın altına düşemez.

Birden fazla girişimcinin kurucu ortak olması durumunda da işletme, bu destekten yalnızca bir defa faydalanabilir.

Girişimci birden fazla işletme kursa dahi bu destekten yalnızca bir işletmesi için yararlanabilir.

Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu, değerlendirmesinde, ekte yer alan Yeni Girişimci Desteği Başvuru Değerlendirme Kriterleri Formundaki hususları dikkate alır. Ayrıca Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu’nda, bütçe imkanları dikkate alınarak, yenilikçi, yeni teknik ve teknoloji kullanabilecek, katma değeri yüksek veya ihraç edilebilecek ürün veya hizmet üretebilecek işletmeler, imalat sektöründe kurulan işletmeler ile mesleki ve teknik eğitim mezunu ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olanları istihdam eden işletmelerin başvuruları öncelikli olarak değerlendirilir.

Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu, başvuruyu kabul edebilir, reddedebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir. Kabule ve redde ilişkin kararlar nihaidir.

İŞLETME KURULUŞ DESTEĞİ :

Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limiti;

 • İşletme kuruluş giderleri (sicil kaydı, oda kaydı, kuruluşa ilişkin noter masrafları, zorunlu izin ve ruhsat giderleri) için 3.000 (üç bin) TL,

 

 • İşletme kurulmadan önce girişimcinin belgelendirmesi kaydı ile, iş kurmaya yönelik olarak aldığı teknik, hukuki, mali, iş planı, etüd, fizibilite çalışması için danışmanlık giderleri için 2.000 (iki bin) TL

 

olmak üzere toplam 5.000 (beş bin) TL’dir.

KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE, TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM DESTEĞİ

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 12 (on iki) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.

Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağını düzenler.

İŞLETME GİDERLERİ DESTEĞİ

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti her ay için 1.000 (bin) TL olmak üzere toplam 12.000 (on iki bin) TL’dir.

Aşağıda belirtilenler işletme gideri olarak sayılır:

 • Personel net ücretleri (asgari geçim indirimi net ücrete dahil edilmez),

 

 • Elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makinelere ait yakıt giderleri.
 • İŞGEM’e ödenen elektrik, su, ısıtma telekomünikasyon giderleri de destek kapsamındadır.
 • İşletme sahipleri, ortakları ile bunların eşi, annesi, babası veya çocuğuna ödenen ücretler personel giderleri desteği kapsamında değildir.

 

SABİT YATIRIM DESTEĞİ

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 70.000 (yetmiş bin) TL’dir.

Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağını düzenler.

 

İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ

İş Geliştirme Merkezi; bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkanı, uygun koşullarda iş yeri mekanı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen, İşletme Kuluçkası veya İşletme Fidanlığı olarak da adlandırılan merkezlerdir.

 

İŞGEM Kriterleri

a) Kurucu

İş Geliştirme Merkezi kurucuları; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen kooperatiflerdir.

Kurucunun yönetim merkezinin, İŞGEM’in kurulduğu ilde bulunması gerekir.

Kooperatifler yaptıkları işin kâr amacı gütmediğini belgelemek durumundadır.

b) İşletici kuruluşun yapısı, hukuki ve mali statüsü

İŞGEM’ler, işletici kuruluş tarafından işletilir.

İşletici kuruluş, Türk Ticaret Kanununda tanımlanan sermaye şirketi statüsünde faaliyet göstermek üzere kurulmuş tüzel kişiliklerdir.

İşletici kuruluş ortakları arasında Madde 20/1-a’da sayılanlardan en az ikisi (veya kurmuş oldukları tüzel kişilikler) ortak olarak bulunmalıdır.

İşletici kuruluşun bilanço kârını dağıtmayacağı şirket ana sözleşmesinde yer almalıdır.

c) İŞGEM yerleşim yeri ve fiziki yapısı

İŞGEM’in yerleşim yeri, yörenin üretim, hizmet faaliyetlerinin mevcut olduğu bir bölgeden seçilmeli ve yaşam/konut merkezlerine ulaşım imkanları mevcut olmalıdır.

İŞGEM binası, İŞGEM’in misyonu ve stratejik hedeflerine uygun işletmeleri barındırabilecek büyüklükte en az 20 (yirmi) işliğe sahip olmalıdır. İşliklerin toplam kapalı kullanım alanı en az 1.500 (bin beşyüz) m2 olmalıdır.

Ortak kullanım alanları bulunmalı, ancak bunların toplam kapalı alanı işliklerin toplam kapalı kullanım alanından fazla olmamalıdır. İşletmelerin iletişim, otopark ve depolama ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik imkanlar bulunmalıdır.

İŞGEM binası kurucu kurum/kuruluşa ait olmalı ya da bina sahibi tarafından, İŞGEM’in gelir/gider dengesini olumsuz etkilemeyecek şekilde İŞGEM’e tahsis edilmiş/kiralanmış olmalıdır.

ç) Misyon ve stratejik hedefler

Yörede İŞGEM hizmetlerine yönelik ihtiyaç/talep mevcut olmalıdır.

İŞGEM misyonu, İŞGEM kavramı ile uyumlu olmalı ve yöreye yapacağı katkı açıkça tanımlanmalıdır.

Misyona ulaşabilmeye yönelik ölçülebilir hedefler belirlenmiş olmalıdır.

d) İŞGEM’de yer alabilecek işletmeler

İŞGEM’de yer alabilecek işletmenin İŞGEM bünyesinde kurulmuş olması gerekir.

İŞGEM’de yer alma şartlarını sağlamayan, ancak İŞGEM’e düzenli gelir ve dolaylı faydalar sağlamak amacıyla İŞGEM’de yer tahsis edilen firmalar çapa firmalardır. Çapa firmalara tahsis edilen alan, işliklere tahsis edilmiş toplam kapalı kullanım alanının en fazla %20 (yirmi)’si olabilir.

İŞGEM’de yer alan işletmeler için yer tahsis süresi 5 (beş) yıldan uzun olamaz. Çapa firmalar için süre kısıtı yoktur.

e) İŞGEM işletmelerine sunulacak hizmetler

İŞGEM’de yer alan işletmelere; mekan, ortak kullanım hizmetleri, eğitim/danışmanlık ve çeşitli ağ mekanizmalarına erişim hizmetleri sunulmalıdır.

f) Doluluk oranı

İŞGEM adı kullanım hakkını alabilmek için her izleme tarihi itibariyle İŞGEM’de, mevcut işletme sayısının toplam işlik sayısına (çapa firmalara tahsis edilen işlikler hariç) oranının %30 (otuz)’un altına düşmemesi gerekir.

Doluluk oranı şartı, yeni kurulacak İş Geliştirme Merkezleri için kuruluş döneminin bitimini takiben altıncı ayın sonunda; mevcut İş Geliştirme Merkezlerinde ise İŞGEM Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesinin Hizmet Merkezi evrak kaydına alındığı tarihten sonraki altıncı ayın sonunda başlar.

 

 

g) İcra Kurulu, İŞGEM Yöneticisi

İŞGEM’in strateji ve hedeflerini belirlemek üzere bir İcra Kurulu oluşturulur. İcra Kurulu, İşletici Kuruluş Yönetim Kurulundan ayrı olmalıdır.

İcra Kurulu, en az 5 (beş) kişiden oluşur. Kurul Başkanı, Kurul üyeleri arasından seçilir. Kurul toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır.

İcra Kurulunda, yörede KOBİ’lerin ve girişimciliğin gelişmesi için faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerin bulunması sağlanmalıdır.

İlgili Hizmet Merkezi Müdürü İcra Kurulunun tabii üyesidir.

İcra Kurulu, yılda en az 2 (iki) kez olmak üzere düzenli olarak toplanmalı, toplantı kayıtları muhafaza edilmelidir.

İcra Kurulu tarafından belirlenen strateji ve hedefleri uygulamaya geçirmek üzere, işletici kuruluş tarafından bir İŞGEM Yöneticisi atanır.

İŞGEM Yöneticisinin; en az 4 (dört) yıllık üniversite mezunu olması, en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesinin bulunması gerekir.

İŞGEM Yöneticisinin görev tanımı ile diğer personelin görev tanımları ve sayıları belirlenmelidir.

ğ) İş modeli ve gelir kaynakları

İŞGEM, faaliyetlerini sürdürmek için çeşitli kaynaklardan gelir elde edebilir. Bu kaynaklar, İŞGEM işletmelerinden alınan kira ve hizmet bedelleri, proje gelirleri, işletmelerle yapılacak girişim ortaklığından elde edilecek gelirler, yerel katkılar, hibeler vb. olabilir.

h) Finansal sürdürülebilirlik

İŞGEM, finansal sürdürülebilirliği sağlayacak bir gelir-gider dengesi kurabilmelidir.

İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları

     DESTEK UNSURU  

ÜST LİMİT (TL)

DESTEK ORANI  (%) (1. ve 2 . Bölge)

DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)

İŞGEM   Kuruluş Desteği (18 ay)

 •   Bina tadilatı
 •   Mobilya Donanım
 •   İŞGEM Yönetim

Geri ödemesiz

750.000

600.000

125.000

25.000

60

70

İŞGEM   İşletme Desteği (36 ay)

 •   Personel
 •   Eğitim, Danışmanlık
 •   Küçük tadilat

Geri  ödemesiz

100.000

30.000

50.000

20.000

60

70

 

İŞGEM KURULUŞ DESTEĞİ

Bu destek, İŞGEM kurma talebi Kurul tarafından kabul edilerek, İŞGEM Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanmış olan İşletici Kuruluşa verilir.

Bu destek kapsamında;

 • Bina tadilatı için toplam 600.000 (altı yüz bin) TL,
 • Ofisler ve ortak kullanım alanları için gerekli olan mobilyalar ve donanım (bilgisayar altyapısı dahil) alımı için toplam 125.000 (yüz yirmi beş bin) TL,
 • İŞGEM Yöneticisinin net ücret üzerinden aylık 2.000 (iki bin) TL olmak üzere toplam 25.000 (yirmi beş bin) TL

olmak üzere geri ödemesiz destek üst limiti toplamı 750.000 (yedi yüz elli bin) TL’dir.

Bu destek, İŞGEM Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi’nin imzalandığı tarihten itibaren en fazla 18 (on sekiz) ay için verilir.

Bina tadilatı için ödenebilecek en yüksek destek miktarının hesaplanması şu şekilde yapılır: İŞGEM binasının/binalarının toplam kapalı kullanım alanı büyüklüğü (m2) ile “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Cari Yıl Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”de 4. (dördüncü) Sınıf A Grubu Yapılar için belirtilen birim yapı yaklaşık birim (m2) maliyeti çarpılır. Elde edilen sayının %40 (kırk)’ı alınır ve destekleme oranı ile çarpılır.

İŞGEM hizmetleri için kullanılmak üzere teklif edilen bina, en az 10 (on) yıl süre ile İŞGEM olarak kullanılmak üzere işletici kuruluşa tahsis edilmiş olmalı ve bu durum tapu kayıtlarında yer almalıdır.

Bina tadilatı ile ilgili olarak her izleme dönemine karşılık gelen ödemeden önce, işletici kuruluş, hizmet sağlayıcı ile Belediye veya Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü veya Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği tarafından görevlendirilmiş bir yetkili tarafından Durum Tespit Tutanağı hazırlanır ve taraflarca imzalanır. İlgili Başkanlık Biriminin koordinasyonunda, ihtiyaç halinde hizmet alımı yoluyla, Durum Tespit Tutanağı, ilgili mevzuatına göre gerektiğinde mahalline gidilerek kontrol edilir.

Bu destek kapsamında satın alınan mobilya ve donanım için destek ödemesi yapılmadan önce, KOBİ Uzmanı/Uzman Yardımcısı İŞGEM’i ziyaret ederek ekte yer alan İş Geliştirme Merkezi Desteği Mobilya ve Donanım Tespit Tutanağını düzenler.

 

 

 

 

 

İŞGEM İŞLETME DESTEĞİ

Bu destek, İŞGEM Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanmış ve kuruluş dönemi faaliyetleri tamamlanmış olan İşletici Kuruluşa verilir.

İŞGEM Kuruluş Desteği almadan kurulan ve İŞGEM Adı Kullanım Hakkı alan İş Geliştirme Merkezleri, başvurmaları ve destek talebinin İş Geliştirme Merkezi Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu tarafından uygun bulunması halinde sadece İŞGEM İşletme Desteğinden yararlanabilir.

İŞGEM İşletme Desteği, en fazla 36 (otuz altı) ay süre ile verilir.

İŞGEM Kuruluş Desteği kullanmış olanlar bu desteğe kuruluş dönemini tamamladıktan sonra başvurabilir. Bu durumdakiler için 36 (otuz altı) aylık sürenin başlangıç tarihi, İŞGEM İşletme Desteği başvurularının uygun bulunduğunun kendilerine bildirildiği tarih, diğerleri için ise Taahhütnamenin Hizmet Merkezi evrak kaydına alındığı tarihtir.

Bu destek kapsamında İŞGEM’ler için;

 • En fazla üç adet olmak üzere personel giderleri (yönetici dahil) karşılığı olarak her bir personel için net ücret üzerinden aylık 1.000 (bin) TL olmak üzere toplam 30.000 (otuz bin) TL
 • İŞGEM işletmelerine yönelik toplu eğitim/danışmanlık faaliyetleri için 50.000 (elli bin) TL
  • İŞGEM Binası küçük tadilat işleri için 20.000 (yirmi bin) TL olmak üzere geri ödemesiz destek üst limiti toplamı 100.000 (yüz bin) TL’dir.

 

İŞGEM İşletme Desteğinin verilebilmesi için, destek ödemesi yapılmadan önceki her izleme döneminde İŞGEM’de mevcut işletme sayısının toplam işlik sayısına (çapa firmalara tahsis edilen işlikler hariç) oranının %50 (elli)’nin altına düşmemesi gerekir.

Leave a Comment

shared on wplocker.com