İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 •   KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir   araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,
 •   KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite   kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına   çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,
 •   KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet   gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
 •   Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu   sağlanması,
 •   KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün   geliştirilmesi.


İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

 

 •   Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak   kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,
 •   Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının   kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
 •   Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini   feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,

Her bir   ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.


DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

 •   Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer   hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
 •   Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda   ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara   sunmaları amacıyla ortak tasarım,
 •   Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve   uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası   pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
 •   Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri   amacıyla ortak laboratuar,
 •   Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini,   verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu   konularında sunacakları projeler desteklenir.

 

DESTEKLENECEK   GİDERLER

 • Bina inşaat veya   tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım   ve kiralama,haberleşme, enerji ve su ile finansman   giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş   diğer giderler,   vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
 •   Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net   ücret (asgari geçim indirimi hariç) üzerinden desteklenir.
 • Proje   kapsamında satın alınacak makine, teçhizat ve donanımların yeni olması   gerekir
 •   Proje başlama   tarihinden önce İşletici Kuruluş   ortaklarının   bu programda tanımlanan ortaklık ve birleşme amacı ile   aldıkları teknik, hukuki ve mali danışmanlık   giderleri ile proje etüt, fizibilite çalışması   giderlerinden Kurul tarafından uygun bulunanlar da desteklenebilir. Ancak, bu   gider kalemlerine ilişkin verilecek KOSGEB desteği üst limiti   10.000 (on bin) TL’yi aşamaz.
 •   Kurul tarafından uygun bulunması kaydıyla, proje   ile ilişkilendirilmiş   malzeme   ve hammadde için verilecek KOSGEB desteği, Kurul   tarafından uygun bulunan toplam KOSGEB Desteğine esas   tutarın % 5 (beş)’ini geçemez.


PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ      

Proje   Süresi                      6-24 ay (+ 12 ay)

Destek Üst   Limiti           250.000 TL (Geri Ödemesiz),     500.000 TL (Geri Ödemeli)

Destek   Oranı                   1. ve 2. Bölge için %50    

3.   ve 4. Bölge için %60

 

Leave a Comment

shared on wplocker.com