KKYDP 7. Etap Çağrısı Açıklandı

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2012/64 nolu tebliği ile yayınlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Yeniçağ Eğitim Danışmanlık Tarımsal amaçlı projeler konusunda deneyimli uzman kadrosu ile yatırımcılara profesyonel projelendirme hizmetleri sunmaktadır. Bugüne kadar çeşitli hibe programları kapsamında (AB, Kalkınma Ajansları vb.) işletmelere, kurum ve kuruluşlara sayısız hibe projesi kazandırma başarısı ile tüm Türkiye’de başarıdan başarıya koşan Yeniçağ Eğitim Danışmanlık’a başvurarak sizlerde hibe desteklerinden yararlanabilirsiniz.

 

PROGRAMIN AMACI

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Ekonomik yatırım konuları için gerçek kişiler, şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri tarafından teklif edilen yatırımlar desteklenecektir.

PROGRAMI KAPSAMINDA UYGUN YATIRIM KONULARI

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar, Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar, Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri, ve Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir

Hibeye esas proje tutarının %50’si, program kaynaklarından finans edilecektir. Programdan desteklenecek ekonomik yatırımlar için hibe miktarı üst limiti gerçek kişiler başvuruları için 150.000,00 TL, tüzel kişi başvurularında 600.000,00 TL’yi geçemez.

 

Değerli Proje Sahipleri;

Öncelikle firmamıza göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. KIRSAL KALKINMA YATIRIM- LARINI DESTEKLEME PROGRAMI  7. ETAP kapsamında siz Proje sahiplerine daha iyi hizmet verebilmemiz için firmanıza ilişkin başvuru sırasında kurumun talep ettiği bazı evraklar isteyeceğiz. Projeniz kapsamında sizlerden talep edilen bilgi, belge, döküman, rapor vb.’nin eksiksiz ve zamanında tesliminin proje çalışmalarınızın daha doğru ve sağlıklı olarak yürütülebilmesi için büyük önem taşıdığını hatırlatmak isteriz. Başvuru sırasında gerekli olan evraklar ekte belirtilmiştir.

Evraklarınızın tarafımıza ulaşması ve sözleşmenin imzalanması sonrası firmamız sizlere proje uzmanı atayacak ve bundan sonraki tüm süreç boyunca sizlere her türlü desteği bu yetkili arkadaşımız sağlayacaktır. Proje çalışmalarınızın başlayabilmesi için lütfen yukarıda ekte geçen evrakların sunulduğundan ve tarafımızla yapılan sözleşmenin imzalanmış olduğundan emin olunuz.

Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız.

BvurSahibinin Sunması Gereken Bilgi ve Belgeler:

Başvurular, Başvuru Formu ve diğer ekler dışında aşağıdaki destekleyici belgelerle birlikte sunulmalıdır:

–           Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi alımı

–           Başvuru sahibinin kar-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları eklenmiştir (Başvuru yılında faali- yete geçenler hariç).

–           Başvuru Sahibinin ve varsa Ortakların kuruluş sözleşmesinin veya resmi kayıt belgesinin yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi/Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (Sermaye ve ortaklık yapılarında değişiklik varsa ilgili değişiklikleri gösteren ve en son değişikliğin yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi) (Anılan sicil gazetelerinde tescili bulunmayan Başvuru Sahipleri için bağlı bulunulan meslek odası kaydı)

–           Faaliyet gösterilen İl’den alınacak olan Oda Kayıt belgesi,

–           Faaliyet belgesi,

–           Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı

–           Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri,

–           Projede varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname,

–           Başvuru Sahibini ve varsa Ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını gösteren noter onaylı imza sirküleri / imza beyannamesi,

–           Proje’de ayni katkı var ise ayni katkı için taahütname,

–           İnşaat varsa inşaat metrajı keşif özeti ve teknik şartname

–           Makine ekipman için teknik şartname,

–           Makine ekipmana ait ölçekli yerleşim planı

–           Başvuru sahibine ait yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi/kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi,

–           Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurularda yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi,

–           Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi,

–           Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu,

–           Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için yapı kullanma izin belgesi,

–           Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı,

–           Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında yatırım yerinin ipotekli ve şerhli (Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, İhtisas Küçük Sanayi Sitesi ipotek ve şerhi ile program kapsamında konulan şerh hariç) olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge

(Yatırım yeri ipotekli ise, ilgili bankadan alınan olumlu görüş yazısı),

–           Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurularda başvuruya esas tesisin daha önce bu program ile ilgili olarak yayımlanan 2009/47 ve 2011/9 nolu tebliğler kapsamında hibe desteğinden yararlanmadığına dair taahhütname,

–           Başvuruya esas projenin hibe desteği dışında kalan kısmı için, Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanmayacağına dair taahhütname.

Leave a Comment

shared on wplocker.com