Kobi-Arge Başlangıç Destek Programı (1507)

PROGRAMIN   AMACI

Program ile KOBİ’lerin, teknolojik ve   yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik   proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal   araştırma-teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve   uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

 Kimler Yararlanabilir? 
18.11.2005 Tarih ve 25997 sayılı Resmi   Gazetede yayımlanan ” Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı,   Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”’teki KOBİ şartlarını   taşıyan ve daha önce TÜBİTAK desteklerinden hiç faydalanmamış veya en fazla   bir projesi destek almış firmalar programa başvurabilir. KOBİ’ler; 1–250 kişi   çalıştıran, yıllık cirosu 25.000.000 TL’den küçük olan işletmeler.

Şartlar: Başvuran firma ilk iki* projesi   için bu destekten faydalanabilir.

* Daha önce hiçbir projesi için destek   alınmaması koşulu ile 2 proje desteklenir. 1 proje destek aldıysa, 1 proje bu   kapsamdan desteklenir.

                                                                           

TEMEL HİBE BAŞLIKLARI

 

Belirli bir sanayi sektörüne  ya da   teknoloji alanına yönelik, katılımcıların izleyici olarak değil, aktif   katılımlarını sağlayacak şekilde kurgulanmış ve bu kapsamda atelye   çalışmaları, paralel Program kapsamında desteklenecek projelerin içermesi   gereken başlıklar;

 

• Yeni ürün üretilmesi,
• Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
• Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi ve   yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesidir.

 

Program kapsamında hibe alan   projelerdeki destek kalemleri;
• projelerdeki destek kalemleri;
• projelerdeki destek kalemleri;
• Personel giderleri,
• Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri,
• Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
• Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
• Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör   Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılanlı Ar-Ge   birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve   kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
• Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak   patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri
• Malzeme ve sarf giderleri
• Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri İle Yeminli Mali Müşavir Giderleri

 

PROGRAM     OTORİTESİ TÜBİTAK SON     BAŞVURU TARİHİ Sınır     yok
TOPLAM     BÜTÇE Sınır     yok HİBE     ORANI % 75
HİBE     MİKTARI En fazla     500.000,00 TL PROJE     SÜRESİ En fazla     18 ay
UYGULANDIĞI     İLLER TÜRKİYE

 

Leave a Comment

shared on wplocker.com