Kurum Karnesi(Balanced Scorecard)

Yeniçağ tarafından bir çözüm olarak danışmanlık portföyüne eklenen Balanced Scorecard, 199O’lı yıllarda finansal strateji ve metriklerin yetersiz kalması sonucu, şirketlerin finansal amaçlarını diğer boyutlara da indirgeyerek, daha dengeli bir şekilde ele alıp yürütmelerini sağlayan bir stratejik yönetim aracı olarak. Dr. Robert S.KAPLAN ve Dr. David P.NORTON tarafından sunulmuştur. Bu iki Harward profesörü tarafından geliştirilen yönetim tekniğini kullanan şirket sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Dünya çapında tanınan bazı Balanced Scorecard uygulayıcısı şirketler; Ericson, Mobil, Cigna, Allied Chemicals, Xerox, British Telekom, Volvo Car Corporation, ABB Switzerland, Halifax, Texaco ve UPS olarak sayılabilir.

Balanced Scorecard Boyutları

Şirketler genel olarak aşağıdaki dört boyutta ve bu boyutlar kapsamında şirketlere özel olarak belirlenen metrikler yolu ile incelenir.

1. Finansal boyut: 
Balanced Scorecard’a göre bir şirket, büyüme, büyümeyi sürdürme, sonuçlan alma gibi yaşamsal evrelerde birbirinden tarklı finansal amaçlara sahip olabilir. Tüm bunlar göz önüne alınarak finansal ölçüler geliştirilmelidir. İşletme gelirinin artırılması, sermayenin kârlılık oranı ve birim maliyetin düşürülmesi gibi metrikler bu boyutun göstergeleri olarak ele alınır.

2. Müşteri boyutu:
 Hiyerarşide ikinci sırada bulunan bu boyutta, finansal hedeflerin gerçekleşmesi için müşteriler açısından izlenecek stratejilere odaklanılır. Müşteri kazanma, müşteri elde tutma, anahtar müşteriler ile ilgili metriklerdir.

3. İç süreçler boyutu:
 İlk iki boyutta belirlenen amaçlara ulaşılması için şirket içi operasyonların nasıl düzenleneceği bu boyutta ele alınır. Şirket ana ve destek süreçlerinin, stratejiler doğrultusunda yapılanması için öngörülen faaliyetleri kapsar.

4. Organizasyonel boyut:
 Diğer boyutların amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak, çalışanlara yeni yetenekler kazandırılması, bilgi teknolojisi ve sistemlerinin geliştirilmesi, personel tatmini ve motivasyonunun sağlanması gibi ilerleme ve gelişme fırsatlarının tanımlanmasıdır.
Balanced Scorecard İçin Teknolojik Çözüm Mutlaka Gerekli mi?

Balanced Scorecard uygulamasında, şirket bazında ortalama, 12-25 arası temel metrik belirlenmektedir. Ancak bu metriklerin orta ve büyük ölçekli şirketlerde, bölüm, birim ve kişiler bazında yaygınlaştırılması sonucu, elle izleme ve raporlamada güçlükler ortaya çıkmaktadır. Uygulamada, hızlı geribildirimin önemi gözardı edilmemelidir. Kullanılacak bir sistem çözümünün simülasyon (ileriye dönük projeksiyon) yapmaya fırsat vermesi de stratejik kararların gözden geçirilmesi, düzeltilmesi, gerekirse yenilenmesi için gerekli kolaylığı sağlayacaktır. Çalışmanın bir metrik çalışmasından ziyade, bir değişim programı olarak ele alınması ve üst yönetimin katkısının en üst düzeyde olması önem taşımaktadır.

Balanced Scorecard Uygulama Yöntemi

Balanced Scorecard uygulamasında izlediğimiz adımlar şunlardır;
İlk aşama, sektörel analizin gerçekleştirildiği, sektörde şirketin konum ve rolünün incelendiği, vizyon, misyon ve strateji belirleme çalışmalarının yürütüldüğü hazırlık aşamasıdır. Üst yönetimin katıldığı bir çalışma grubu ile şirketinize uygun bakış açılarında stratejiler ortaya konulur ve Kritik Başarı Faktörleri belirlenir. Sonuçlar yönetim takımı ve kilit personel ile paylaşılır. Metrikler üzerinde çalışma gerçekleştirecek gruplar belirlenir. Çalışma grupları tarafından metrikler detaylandırılır ve sebep/sonuç diyagramları tanımlanır. Üst düzey Balanced Scorecard yaratılır. Bir pilot çalışma alanı belirlenir. Sistem altyapısı kurulur ve sistem eğitimi verilir. Ekran tasarımları ve bilgi girişleri gerçekleştirilir. Kullanıcı eğitimleri verilir. Yapılan çalışma ve sonuçları gözden geçirilir. Balanced Scorecard uygulanması, sadece ölçüm amaçlı olmamalı, aynı zamanda gerekli aksiyonları en kısa zamanda alabilmeyi de sağlayacak fırsatı sunmalıdır. Balanced Scorecard metrikleri; kabul edilebilir değerleri, dikkat gerektiren veya istenmeyen sonuçlan da gösterecek şekilde verilen hedefler ile yapılandırılmış olmalıdır. Bu yapı, ağaç şeklinde ilişkisel bir yapıda tasarlanır.

Leave a Comment

shared on wplocker.com