Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma Ajansları Destekleri 

Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013) beş eksenden birisi olarak belirlenen “Bölgesel Gelişmenin Sağlanması” eksenine paralel 25 Ocak 2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında, bölgesel dinamiklere ve potansiyele bağlı olarak;

 • Bölgesel kalkınmayı sağlamayı ve desteklemeyi,
 • Yerel kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ağlarını güçlendirmeyi,
 • Faaliyet gösterdikleri bölgelerin ulusal ve global ortamdaki rekabet güçlerini artırarak sürdürülebilir gelişmeyi sağlamayı, amaç edinen kalkınma ajansları, 26 NUTS II (Avrupa bölgesel gelişmişlik düzeyi sınıflandırması-ikinci düzey) bölgesinde kurularak, faaliyetlerine devam etmektedir.

Kalkınma ajansları, özellikle yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması ile yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması hedeflerine ulaşma yolunda;

 • Bölgesel gelişmeyle ilişkili stratejilerin hazırlanması
 • Kamu, özel kesim ve STK’lar arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun geliştirilmesi
 • Girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi
 • İş ve yatırım imkânlarının araştırılması, tanıtımı ve kaynakların bölgeye çekilmesi,
 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek, kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesi
 • Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden takibi
 • Kırsal kalkınma ve yerel kalkınma faaliyetlerine destek
 • AB fonları ve uluslararası fonların kullanılmasında aracılık ve koordinasyon temel görevlerini yerine getirmektedir.

Mali Destek Türleri

1. Doğrudan Finansman Desteği

1.1. Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Sağlanan Destek

Teklif Çağrısı Yöntemiyle Proje Desteği 4 dönemden oluşur:

a. Teklif Çağrısı Dönemi

Teklif çağrısı ilanı ile son başvuru tarihi arası 45- 90 gündür. Teklif çağrısının ilanı, açılış toplantısının düzenlenmesi, bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi, tekliflerin kabul edilmesi aşamalarından oluşur.

b.  Değerlendirme Dönemi

Ön İnceleme- İdari Kontrol ve Uygunluk Kontrolü-Ajans Uzmanları tarafından yapılır. Mali ve Teknik Değerlendirme ise Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılır. Başarılı proje listesinin Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile tamamlanır.

c. Sözleşme Dönemi

Bu dönemin aşamaları başarılı proje sahiplerinin sözleşmeye davet edilmesi, sözleşmelerin imzalanması ve uygulama dönemine geçişten oluşur.

d. Uygulama Dönemi

Sözleşme döneminin ardından uygulama dönemine geçilecektir.

1.2. Doğrudan Faaliyet Desteği

Doğrudan Faaliyet Desteğinin Amaçları: 

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına katkı sağlamak, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasını sağlamak, Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yapılmasını sağlamak Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine katkıda

bulunmak, Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlamaktır.

1.3. Güdümlü Proje Desteği

Desteğin Amacı; fikrin ve genel çerçevenin oluşturulması Ajans tarafından yapılan güdümlü proje desteği bölgesel gelişmeyi hızlandırmaktır. Desteğin İçeriği; Bölge planlarında ya da saha çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar için bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki iş geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri ile işletmelerin ortak kullanımına açık; fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuar ve atölye gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerini içerir.

2. Faiz desteği
3. Faizsiz kredi desteği

shared on wplocker.com