Kırsal Kalkınma

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI DESTEKELEME PROGRAMI (KKYDP) 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2012/64 nolu tebliği ile yayınlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Yeniçağ Eğitim Danışmanlık Tarımsal amaçlı projeler konusunda deneyimli uzman kadrosu ile yatırımcılara profesyonel projelendirme hizmetleri sunmaktadır. Bugüne kadar çeşitli hibe programları kapsamında (AB, Kalkınma Ajansları vb.) işletmelere, kurum ve kuruluşlara sayısız hibe projesi kazandırma başarısı ile tüm Türkiye’de başarıdan başarıya koşan Yeniçağ Eğitim Danışmanlık’a başvurarak sizlerde hibe desteklerinden yararlanabilirsiniz.

PROGRAMIN AMACI

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Ekonomik yatırım konuları için gerçek kişiler, şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri tarafından teklif edilen yatırımlar desteklenecektir.

PROGRAMI KAPSAMINDA UYGUN YATIRIM KONULARI

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar, Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar, Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri, ve Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir

Hibeye esas proje tutarının %50’si, program kaynaklarından finans edilecektir. Programdan desteklenecek ekonomik yatırımlar için hibe miktarı üst limiti gerçek kişiler başvuruları için 150.000,00 TL, tüzel kişi başvurularında 600.000,00 TL’yi geçemez.

shared on wplocker.com