Tübitak Destekleri

TÜBİTAK DESTEKLERİ

TÜBİTAK, bilim ve teknoloji alanlarında yönlendirici, yenilikçi, yenilikleri, katılımı ve paylaşımı destekleyici vizyonu ile ülkemize hizmet etmektedir. Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirleyen TÜBİTAK, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışmalarını desteklemektedir.

Ar-Ge Projesi Nedir?

Yeni bilgi ve teknolojisi üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik/sosyal problemlerin çözülmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmalar ile ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile ileri teknoloji uygulamasına yönelik yapılacak çalışmaları ve bu çalışma sonuçlarının; faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet/ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine ve/veya mevcutlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları ifade eder.

TÜBİTAK tarafından desteklenecek Ar-Ge projelerinde hangi çalışmaların Ar-Ge çerçevesinde olduğununun belirlenmesinde Frascati kılavuzunun referans olarak kullanılmaktadır.

SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501)

Firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşların Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek, yeni ürün geliştirme ve bu

yolla rekabetçi özelliklerini artırmak ve ulusal sanayimizin geliştirilmesine katkı sağlamak amacı ile oluşturulmuş bir

programdır. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından beri TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı

(DTM) işbirliği içinde yürütülmektedir. Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme

(Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak

üzere oluşturulmuştur.

98/10 sayılı “Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ” (Tebliğ),  “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik” ve “Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve

Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” uygun olarak yürütülen programın amacı, sanayi

kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.

Kimler Yararlanabilir? 

Sektör veya büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşim tüm işletmeler

programa başvurabilir.

TEMEL HİBE BAŞLIKLARI Program kapsamında desteklenecek projelerin içermesi gereken başlıklar;

• Yeni ürün üretilmesi,
• Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
• Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesidir. Program kapsamında hibe alan projelerdeki destek kalemleri; • Personel giderleri,
• Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri,
• Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
• Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
• Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve

 

shared on wplocker.com