SA 8000 Standardı

SA8000’in açılımı “Social Accountability 8000 = Sosyal Sorumluluk 8000″dir. Bu standart; mal ve hizmet üretiminde etik kurallara uyumu garanti altına alır. SA 8000 Social Accountability International’ın tescilli markasıdır. SA 8000 dünyanın her yerinde, her sanayi kolunda, her büyüklükte kuruluşa uygulanabilir. SAAS (Social Accountability Accreditation Service) tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları belgelendirir.

Sosyal Sorumluluk Kavramı:

Sosyal sorumluluk kavramı kısaca, bir işletmenin faaliyette bulunduğu ortamı koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleri olarak tanımlanabilir.
SA 8000, mal ve hizmet üretiminde etik unsurları garanti altına alan bir standarttır ve tüm sanayi kollarında, çalışma hayatına dair uygulamalarla ilgili sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini kanıtlamak isteyen her büyüklükte işletmeye uygulanabilir.

SA 8000’İN GEREKLERİ SA 8000 minimum gereklilikleri belirleyen ve aşağıda belirtilen alanlardaki faaliyetlerin tanımlamaları içeren bir karşılıklı anlaşma standardıdır :
1. Çocuk işgücü,
2. Zorla çalıştırma,
3. Saglık ve Emniyet,
4. Birlik Oluşturma ve Toplu Pazarlık Özgürlüğü,
5. Ayrımcılıki
6. Disiplin uygulamaları,
7. Çalışma Saatleri,
8. Tazminat,
9. Yönetim Sistemleri.

SA 8000 Standardının Oluşumu:

SA 8000, ISO 9001 ve ISO 14001’i örnek alan, performans koşulları kadar prosedür ve sistem koşullarını da önemseyen, yönetim sistemi ile davranış kodunun bileşimi bir standarttır. SA 8000, dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm standardın “amaç ve kapsamı”nı tanımlamakta, ikinci bölümde, bir işletmenin belge almaya hak kazanabilmesi için standarda ek olarak uymak zorunda olduğu yerel yasaları, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel düzenlemelerini ve Birleşmiş Milletler Anayasa’sını belirtmekte; üçüncü bölüm, standartla ilgili “işletme”, “tedarikçi”, “çocuk işgören” ve “zorla çalıştırılan işgören” gibi kavramları tanımlamakta, son bölüm ise, işletmenin yönetim sistemini uygularken ve belge alırken uymak zorunda olduğu genel koşulları açıklamaktadır.

SA 8000 Maddeleri

1. Çocuk İşgören: 15 yaşın altında çocuk işgören çalıştırılamaz. Bu yaşın üzerindeki çocuk işgören eğer okula da devam ediyorsa, iş için harcayacağı toplam zaman, günde (iş+okul+ulaşım dahil) 10 saati geçemez.
2. Zorla çalıştırma: Firma zorla işgören çalıştıramaz veya işgörenlerin, kimliklerini ya da belli bir “depozit”i işletmeye bırakmalarını isteyemez.
3. Sağlık ve Güvenlik: Firma sağlık ve güvenlik ile ilgili risklerin uzun ve kısa dönemde en aza indirilmesi için çalışmaların ve ölçümlerin yapıldığı bir çalışma ortamı sağlamalıdır.
4. Toplu Sözleşme Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü: Firmaların işgörenlerin sendika kurma, sendikaya katılma ve toplu pazarlık hakkını hiçbir şekilde engelleyemez.
5. Ayrımcılık: Firma işgörenlerine işe almada, ücret vermede, eğitimde, terfide, işten çıkarma ya da emeklilikte hiçbir konuda ayrımcılık yapmayacaktır.
6. Disiplin Uygulamaları: Şirket bedensel cezalandırma, zihinsel ya da fiziksel baskı ve sözlü terbiyesizlik içeren davranışlar içine girmeyecek ve girilmesine de destek vermeyecektir.
7. Çalışma saatleri: İşgörenler haftalık 48 saatten fazla çalıştırılamaz ve (kısa dönemli olağan üstü iş koşulları hariç) fazla mesailer, haftalık 12 saati geçemez.
8. Ücret: Ücretler en azından ülkenin “asgari ücret” seviyesinde ve personelin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar olmak zorundadır.
9. Yönetim Sistemleri: Üst yönetim firmanın standardın gerekliliklerine uygunluğundan sorumludur.

SA 8000′ Belgelendirmesinin Yararları

– Kuruluşların yeni uygulamalarını geliştirmesine, sürdürmesine, uygulamaya koymasına imkan verir,
– Gelecek faaliyetlerin planlanması için temel oluşturur,
– Bir karşılıklı anlaşma standardı oluşturur,
– Tedarikçi denetimlerini azaltır,
– Kıyaslama “benchmark” imkanı sağlar,
– Ulusal yasa ve yönetmelikleri dikkate alır,
– Uluslararası güvenilirlik kazandırır,
– Müşteride olumlu düşünceler yaratır,
– Hisse sahipleri için daha uzun vadeli deger yaratır.

Leave a Comment

shared on wplocker.com