T.C FIRAT KALKINMA AJANSI 2012 YILI 2013 YERELDE EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

Fırat Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Yerelde Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı çağrısına çıkmıştır. Program kapsamında yalnızca KOBİ’ler, Ana faaliyeti imalat, tarım veya turizm olan Birlikler ve Kooperatifler,  Gerçek Kişilere yönelik hibe destek verilecektir. 8  yıldır Türkiye genelinde faaliyet gösteren firmamız ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyar. Programa ilişkin detaylı bilgi aşağıdadır.

 

Son Başvuru Tarihi: 18.01.2013

Program Bütçesi: 5.000.000 TL

Asgari destek miktarı: 30.000     Azami destek miktarı: 300.000,00

Hibe Oranı: Projelere % 50’ye kadar hibe desteği verilebilecektir.

Proje Süresi: 9 ay

Programın Amacı: TRB1 Bölgesi’nde görece az gelişmiş yörelerde ve kırsal  alanda üretimde  kapasite artışı, ürün çeşitlendirme ve modernizasyonu destekleyerek bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlamaktır.

Programın Öncelikleri:

Ø   İmalata yönelik işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesi,

Ø   Turizmin geliştirilmesi,

Ø   Tarımsal üretimin modernizasyonu

Öncelikli Proje Konuları:

Ø   TRB1 Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında belirlenen Turizm Rotaları ve Önemli Turizm Değerlerine yönelik turizm altyapıları oluşturma ve turizm değerlerini ekonomiye kazandırma amaçlı projeler,

Ø    İmalata yönelik işletmelerin üretim kapasitesi geliştirme, modernizasyon, kalite ve standart iyileştirme, ürün geliştirme nitelikli projeleri,

Ø   Tarım işletmelerinin (bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri)   verimliliğini ve karlılığını

yüksek kılacak modernizasyon projeleri,

 Başvuru  Sahibinin  Sunması  Gereken  Bilgi  ve  Belgeler :

Başvurular, başvuru formu ve ekleri dışında aşağıdaki destekleyici belgelerle birlikte sunulmalıdır.

Ø   Başvuru sahibi ve her proje ortağının ilk kuruluş ve sonraki tüm değişiklikleri içeren resmi

kayıt belgeleri,

Ø   Son 2 yıl içerisinde olağan genel kurul toplantısı yapıldığına dair belge, (Kooperatifler için)

Ø   Yeni kurulan işletmeler hariç, başvuru sahibinin ve her proje ortağının onaylı 2010-11-12

yılına ait bilanço ve gelir tablosu (veya işletme hesap özeti),

Ø   Başvuru sahibi ve her ortak kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)e ait noter onaylı imza

sirküleri,

Ø   Başvuruda  imzası  bulunan  kişi(ler)in  temsil  ve  ilzam  yetkisi,  başvuru  sahibi  ve  proje ortaklarının yasal tüzüğünde veya kuruluş sözleşmesinde belirtilmemişse; bu kişi(ler) için, ilgili merci tarafından  alınmış yetkilendirme kararı veya yetkilendirme belgesi,

Ø   Birim maliyeti 10.000 TL ve üzerinde olan alımlar için teknik şartname ile en az 2 farklı

firmadan alınmış proforma faturalar,

Ø   İnşaat işlerinde teknik projeler ve keşif özetleri,

Ø   Kapasite raporu (kurulu bir kapasiteye sahip olan işletmeler için)

Ø   Gerçek kişi beyannamesi  (Başvuru  sahibi  gerçek  kişi  olması  durumunda  istenecektir.)

Leave a Comment

shared on wplocker.com