T.C FIRAT KALKINMA AJANSI 2012 YILI 2013 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

 

Fırat Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Yerelde Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı çağrısına çıkmıştır. Program kapsamında yalnızca KOBİ’ler ve Gerçek Kişilere yönelik hibe destek verilecektir. 8 yıldır Türkiye genelinde faaliyet gösteren firmamız ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyar. Programa ilişkin detaylı bilgi aşağıdadır.

 

Son Başvuru Tarihi: 18.01.2013

Program Bütçesi: 8.000.000 TL

Asgari destek miktarı: 50.000,00     Azami destek miktarı: 450.000,00

Hibe Oranı: Projelere % 50’ye kadar hibe desteği verilebilecektir.

Proje Süresi: 9 ay

Programın Amacı: İşletmelerin   ihracat ve   yenilikçilik   yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi’nin rekabet gücünün artırılmasına  katkı sağlamaktır.

Programın Öncelikleri:

Bölgedeki işletmelerin;

Ø   İhracata yönelik tasarım, üretim ve test yeteneklerinin geliştirilmesi

Ø   İhracata yönelik pazarlama ve kurumsal yeteneklerin geliştirilmesi

Ø   Yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge yeteneklerinin güçlendirilmesi

 

Öncelikli Proje Konuları:

Ø   İhracata yönelik ürün çeşitlendirme, yeni dış pazarlara girme, bu pazarlardaki standartlara uyum sağlama,   ihracat   talebinin veya   ihraç edilecek   ürünün doğası gereği üretim teknolojisinin geliştirilmesi amaçlı projeler

Ø   Yeni  pazarlar  belirleme  ve  araştırma,  bu  pazarlardaki  standart  ve  mevzuat  koşullarını sağlama, ürün farklılaştırması, dış ticaret teknik ve mevzuatı hakkında bilgi ve yetenek kazanılması  amaçları  doğrultusunda  insan  kaynağı  veya  kurumsal  kapasite  geliştirmeye yönelik projeler

Ø   Yeni   ürün   tasarlama,   prototip   olarak   üretme,   yeni   üretim   süreci   geliştirme,   Ar-Geyapılanması oluşturmak üzere altyapı kurma ve insan kaynağı geliştirme amaçlı projeler

B aş v ur u Sahi bi ni n Sunması G er eken Bilgi ve Belgeler:

Başvurular, başvuru formu ve ekleri dışında aşağıdaki destekleyici belgelerle birlikte sunulmalıdır.

Ø   Sunulan dokümanlarla KAYS sisteminde kayıtlı versiyonları arasında fark bulumadığına dair

beyanname,

Ø   Başvuru sahibi ve her proje ortağının ilk kuruluş ve sonraki tüm değişiklikleri içeren resmi kayıt belgeleri,

Ø   Yeni kurulan işletmeler hariç, başvuru sahibinin ve her proje ortağının onaylı 2010-11-12

yılına ait bilanço ve gelir tablosu (veya işletme hesap özeti),

Ø   Başvuru sahibi ve her ortak kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)e ait noter onaylı imza

sirküleri,

Ø   Başvuruda  imzası  bulunan  kişi(ler)in  temsil  ve  ilzam  yetkisi,  başvuru  sahibi  ve  proje ortaklarının yasal tüzüğünde veya kuruluş sözleşmesinde belirtilmemişse; bu kişi(ler) için, ilgili merci tarafından  alınmış yetkilendirme kararı veya yetkilendirme belgesi,

Ø   Birim maliyeti 10.000 TL ve üzerinde olan alımlar için teknik şartname ile en az 2 farklı

firmadan alınmış proforma faturalar,

Ø   İnşaat işlerinde teknik projeler ve keşif özetleri,

Ø   Kapasite raporu (kurulu bir kapasiteye sahip olan işletmeler için)

Ø   Gerçek kişi beyannamesi

Leave a Comment

shared on wplocker.com