T.C ZAFER KALKINMA AJANSI 2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI

Zafer Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı çağrısına çıkmıştır. Program kapsamında yalnızca Valilikler,Kaymakamlıklar, Yerel Yönetimler,Sivil Toplum Kuruluşları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri,Küçük Sanayi Siteleri, Kooperatifler ve Birlikler, Üniversiteler’eyönelik hibe destek verilecektir. 8 yıldır Türkiye genelinde faaliyet gösteren firmamız ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyar. Programa ilişkin detaylı bilgi aşağıdadır.

Son Başvuru Tarihi:30/11/2012

Program Bütçesi:620.000 TL

Asgari destek miktarı:25.000 TLAzami destek miktarı: 50.000 TL

Hibe Oranı:Proje başına verilecek asgari destek miktarı %25 (yüzde yirmi beş) olacaktır.

Programın Amacı: Ulusal ve bölgesel plan/programlarla uyumlu şekilde, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ilkeleri doğrultusunda TR33 Bölgesi’nin rekabetçilik ve yaşanabilirlik düzeylerini arttıracak, bölgesel ölçekteki planlama/araştırma çalışmalarına girdi oluşturacak, kritik öneme haiz veaciliyet taşıyan sektörel/tematik araştırma, planlama, fizibilite, etüd vb. faaliyetlerin desteklenmesi

 Programın Öncelikleri:

 • Tarım sektöründe; katma değerin arttırlması için sosyal sermayenin, fiziki üretimin, teknolojinin ve Ar-Ge’nin geliştirilmesi
 • Enerji sektöründe; yenilenebilir enerji üretiminin/kullanımının yaygınlaştırılması ve enerji verimliliğinin arttırılması
 • Bilişim sektöründe; bölgesel kalkınma açısından önem arz eden nitelikli veri tabanları oluşturulması ve veriye erişimin kolaylaştırılması
 • Çevrenin korunması, afet risklerinin tespit edilmesi, zarar önleyici afet planlamalarının yapılması
 • TR33 Bölgesi il ve ilçelerinin kendilerine özgü veya müşterek potansiyellerini ortaya koymaya, geliştirmeye, tanıtmaya ve illerin/ilçelerin markalaşmasına yönelik planlama ve analiz çalışmalarının yapılması
 • Kentsel ve kırsal kesimlerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi, temel sosyal hizmetlere erişim olanaklarının arttırılması, dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik entegrasyonunun sağlanması

Kimler başvurabilir:

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Yerel Yönetimler
 • Bakanlıkların Taşra Teşkilatı
 • Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • İş Geliştirme Merkezleri
 • Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri
 • Birlikler ve Kooperatifler
 • Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliğe haiz işletmeler

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

shared on wplocker.com