Zafer Kalkınma Ajansı 2012 Sosyal Altyapı Mali Destek Programı

 

Program Adı

Sosyal Altyapı Mali Destek Programı

Zafer Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Sosyal Altyapı Mali Destek Programi çağrısına çıkmıştır. Program kapsamında yalnızca Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler,Sivil Toplum Kuruluşları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri,Küçük Sanayi Siteleri, Kooperatifler ve Birlikler, Üniversiteler’e yönelik hibe destek verilecektir. 8 yıldır Türkiye genelinde faaliyet gösteren firmamız ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyar. Programa ilişkin detaylı bilgi aşağıdadır.

Referans No TR33/12/SAMDP
Türü Mali Destek / Doğrudan Finansman Desteği / Küçük Ölçekli Altyapı
 

Başvuru Süreci

Program İlan Tarihi Başvuru Başlangıç Zamanı Son Başvuru Zamanı
12/11/2012 26/11/2012 – 10:00 25/01/2013 – 17:00
 

Genel Amaç

TR33 Bölgesi’nin sürdürülebilir ve dengeli sosyal kalkınması ile toplumsal gelişimine katkı sağlanması
 

 

 

 

Öncelikler

1)  Sosyal yaşam olanaklarının yenilikçi yöntem ve uygulamalarla geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan altyapıların tesis edilmesi

2)  Dezavantajlı  grupların   sosyal  içermelerinin  ve  hizmetlere  eşit  erişiminin sağlanması için ihtiyaç duyulan altyapıların tesis edilmesi

3)  Gelişmekte olan hizmet/üretim yapısında ihtiyaç duyulacak beşeri ve sosyal

sermayenin oluşturulmasına yönelik altyapıların tesis edilmesi

4)  Kırsal   kesimde   beşeri   kaynakların   geliştirilmesine   ve   yaşam   kalitesinin arttırılmasına yönelik altyapıların tesis edilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

Bütçe Kuralları

  • İnsan kaynakları bütçesinde sadece yeni istihdam uygun maliyet olarak kabul edilecektir. Kamu görevlilerine ücret ödenebilmesi ancak bağlı bulunduğu kurumun mevzuatının izin vermesi durumunda ve belgelendirmek şartıyla mümkün  olacaktır.  Böyle  bir  durumda  kamu  görevlilerine  projede  görev alacakları süre ve aylık brüt ücretleri ile uyumlu olacak şekilde ücret ödenebilecektir.
  •  Kamu görevlisinin maaşı eş finansman olarak kabul edilmeyecektir. Başvuru

Sahibi tüm eş finansman yükümlülüklerini nakdi olarak karşılamalıdır.

  •  Yapım işleri için herhangi bir bütçe kısıtlaması bulunmamaktadır.
  •  Seyahat bütçesi (yolculuk ve gündelik giderleri dahil), toplam proje bütçesinin

%10,00 (yüzde on)’unu aşamaz.

  • Bütçe  içerisinde  görünürlük  faaliyetleri  kapsamındaki  maliyetlerin  toplamı, Ajans’tan talep edilen destek miktarının %2 (yüzde iki)’sini aşamaz.
  •  Uygun dolaylı maliyetler (idari maliyetler), uygun doğrudan maliyetlerin %5,00

(yüzde beş)’ini geçemez.

Bütçe ¨7.500.000 (Yedi Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası)
 

Asgari

Azami

Destek Miktarı ¨100.000 (Yüz Bin Türk Lirası) ¨500.000 (Beş Yüz Bin Türk Lirası)
Destek Oranı %25 (yüzde yirmi beş) %50 (yüzde elli)
Proje Bütçesi ¨200.000 (İki Yüz Bin Türk Lirası) ¨2.000.000 (İki Milyon Türk Lirası)
Süre

6 (altı) ay

18 (on sekiz) ay
 

 

 

 

 

Uygun Başvuru Sahipleri  ve Proje Ortak(lar)ı

Kamu   Kurum   ve   Kuruluşları   (Valilikler,   Kaymakamlıklar,   Bölge/İl/İlçe

Müdürlükleri, vb.)

Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köyler)

Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıf, Dernek, Federasyon, Sendika vb. tüzel kişiliği haiz STK’lar)

Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ve Küçük Sanayi Siteleri

5355 sayılı Kanun kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri

Kooperatifler ve Birlikler  (Kar amacı gütmeyen)

Üniversiteler (Üniversite yönetimiyle mutabakat sağlamaları ve harcama birimi olmaları koşuluyla Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları)

Uygun

iştirakçi(ler)

 

Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortak(lar)ı ile diğer gerçek veya tüzel kişiler

 

 

Başarı

Kriterleri

Bir projenin başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki 3 (üç) koşulun aynı anda sağlanması

gerekmektedir:

1)  Toplam Puan: 100 (yüz) puan üzerinden en az 65 (altmış beş) puan

2)  Teknik ve Mali Kapasite: 20 (yirmi) puan üzerinden en az 10 (on) puan

3)  İlgililik: 25 (yirmi beş) puan üzerinden en az 15 (on beş) puan

 

Leave a Comment

shared on wplocker.com